Tre projekt får forskningsmedel från Centrum för välfärdsstudier

Illustration över människor och yrken i välfärden

– Glädjande nog fick CVS styrgrupp hela 14 ansökningar, av god kvalitet inom skilda områden och från samtliga akademier vid Högskolan i Borås, att ta ställning till. Med det stora antal spännande ansökningar fattade styrgruppen beslutet att bevilja stöd till tre projekt i år, säger Päivi Riestola, föreståndare för CVS. Hon fortsätter:

– De projekt som beviljats medel utmärks av att de uppfyller kriterierna som ställts mycket väl. De behandlar på olika sätt samtidens välfärdsfrågor och täcker CVS fokusområden, alltifrån välfärdsstatens förändring och organisering till digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Vad är syftet med CVS forskningsstöd?

– CVS hoppas genom sin årliga utlysning av forskningsstöd kunna stärka forskningssamarbeten och ge forskare tid att planera och genomföra forskningsprojekt. Ett mål är att öka andelen externfinansierade forskningsprojekt inom CVS fokusområden. På ett mer långsiktigt plan bidrar forskningsstödet strategiskt till utvecklingen av en stark forskningsmiljö med spetskompetens kring forskning om välfärdssamhällets förutsättningar och utveckling. Därigenom kan CVS forskningsverksamhet bedrivas högskoleövergripande, tvärvetenskapligt och i samverkan i enlighet med högskolans vision, mål och strategier, säger Päivi Riestola.

Fyller kunskapsluckor om civilsamhällets samverkan med offentlig sektor

Vilka möjligheter har civilsamhället till inflytande och delaktighet i samverkan med offentlig sektor? Det ska undersökas i en kvalitativ fallstudie av den kommunalt drivna plattformen Skola som arena. I Skola som arena samverkar Borås Stad med civilsamhällets organisationer för att hjälpa elever i en socioekonomiskt utsatt stadsdel att nå måluppfyllelse i skolan och få dem att utveckla en meningsfull fritid.

Louise YngveLouise Yngve, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås, är projektledare för studien.

–  Ofta innefattar samverkan ett möte mellan olika tankesätt, där potentialen i civilsamhällets delaktighet riskerar att förloras. Projektet fyller en kunskapslucka då forskning ger begränsad insyn i civilsamhällets inflytande och delaktighet i samverkan om välfärden, säger Louise Yngve.

Projektet ska studera hur civilsamhällets medborgarnära och demokratiska perspektiv kan tillvaratas i samverkan, hur konflikter och konsensus hanteras, hur legitimitet utvecklas för nuvarande och framtida verksamhet, samt hur forskare kan bistå praktiker att hantera utmaningar och möjligheter i samverkan.

Projektet sker i samverkan med Borås Stad och är en uppföljning av en tidigare CVS-studie, följeforskningsprojektet Tvärsektoriell samverkan inom Socialt hållbart Borås.

Marita Flisbäck, professor i sociologi, deltar också i projektet.

– Att få CVS forskningsstöd innebär en möjlighet att vidare utveckla och bygga vår nära samarbetsrelation med Borås Stad, att få tid till att sätta samverkansfrågorna under lupp, och att bidra till forskningsfältet om det civila samhällets möjligheter i samtidens välfärdssamhälle, säger hon.

Projektnamn: Civilsamhällets organisationers möjlighet till inflytande och delaktighet i samverkan med offentlig sektor: fallet ”Skola som arena”

Undersöker risker och möjligheter med digitala flaggor i Polisens system

Poliser möter i hög utsträckning personer med psykisk ohälsa och dessa möten är förknippade med risker för våldsanvändning och ibland även våld med skjutvapen från polisens sida. Projektet ska undersöka om så kallande digitala flaggor (som kan jämföras med notiser som vi får upp i mobilen) för psykisk ohälsa i Polisens system kan öka den mentala förberedelsen hos poliser i ingripandeverksamheten. En ökad mental förberedelse anses nämligen viktig för att minska polisens våldsanvändning. Digitala flaggor riskerar emellertid att leda till problem i relation till individers grundläggande fri- och rättigheter.

Therese Bäckman– Syftet med studien är att synliggöra konflikter och spänningar som kan uppstå mellan olika intressen, då innovationer i form av digitala flaggor i Polisens system ställs emot individens grundläggande fri- och rättigheter, säger Therese Bäckman, projektledare och universitetslektor i offentlig rätt vid Högskolan i Borås.

Hon fortsätter:

– Min förhoppning är att studien ska bidra med kunskap om digitala lösningar, som omgärdas av olika rättsliga regleringar, kan användas för att förbättra arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst och inte minst öka förutsättningarna för ett gott bemötande av den som lider av psykisk ohälsa.

– Med forskningspengar från CVS får jag möjlighet till mer sammanhållen forskningstid inom ett viktigt och relativt outforskat område, vilket känns inspirerande och roligt.

Projektet genomförs i samverkan med Polismyndigheten och leds av Therese Bäckman. I projektet deltar även Charlotta Thodelius, universitetslektor i kriminologi vid Högskolan i Borås.

Projektnamn: Digitala flaggor vs den enskildes rättighetsskydd: en studie om digitaliseringens möjligheter att minska polisens våldsanvändning i samband med omhändertaganden

Kartlägger fackförbundens försäkringar

Vilken roll har facken i en föränderlig välfärdsstat och vilka försäkringar erbjuder de sina medlemmar? I detta projekt ska forskarna kartlägga de tre fackliga försäkringarna inkomstförsäkring, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Genom intervjuer med centralt placerade personer i svensk fackföreningsrörelse, kommer studien även att undersöka hur facken själva ser på utvecklingen.

Jesper Hamark– En del i omvandlingen av svensk välfärd är att staten drar sig tillbaka och att civilsamhället, i synnerhet fackförbund, får större betydelse. Jag hoppas att studien ska leda till kunskap om vilka fackförbund som erbjuder vilka välfärdsförsäkringar. Genom en kartläggning är det möjligt att leta efter mönster, exempelvis om det finns systematiska skillnader mellan de tre centralorganisationerna, Saco, TCO och LO, säger Jesper Hamark, projektledare för studien och universitetslektor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Borås.

 – CVS forskningsstöd betyder att jag under en tid kan fokusera på ett spännande forskningsområde med stor samhällsrelevans. Det känns roligt!

Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. I projektet deltar även Johan Lapidus, gästforskare vid Göteborgs universitet.

Projektnamn: Fackförbund, försäkringar och förändrad välfärdsstat

Läs mer

CVS är ett forskningscentrum för samtidens välfärdsfrågor. Verksamheten är tvärvetenskaplig, högskoleövergripande och sker i samarbete med externa aktörer. Med särskilt fokus på styrning, organisering och ledning analyseras aktuella utmaningar och möjligheter som välfärdssamhället står inför.

För att samla spetskompetens inom verksamhetsområdet utlyser CVS varje år i mars ett forskningsstöd. Syftet med dessa medel är att ge forskare vid Högskolan i Borås möjlighet att utföra en avgränsad forskningsuppgift inom ramen för något av CVS tre fokusområden:

  • Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle
  • Styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning (rekrytering, onboarding, integration och generationsöverföring)
  • Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare
    Centrum för välfärdsstudier (CVS) - Högskolan i Borås (hb.se)