Ny forskarskola ska lyfta kunskapsutvecklingen kring nära vård

Forskarskolan SHIFT care (Swedish Research School in Integrated Care for Future Teachers) drivs tillsammans av fyra lärosäten: Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst och möjliggörs med medel från Vetenskapsrådet.

De fyra doktorander som är antagna vid Högskolan i Borås inom forskarskolan gör sina projekt inom forskarutbildningen Människan i vården.

– Förutom att doktoranderna tillsammans med sina handledningsgrupper är i gång med forskningsprojekten, har också forskarskolan kommit igång med en rad aktiviteter. Doktoranderna har presenterat sina projekt på olika webbinarier och vid årsskiftet genomfördes även forskarskolans första kurs ”Nära vård från teori till praktik”, berättar Elisabeth Lindberg som är studierektor för forskarskolan på Högskolan i Borås.

Till hösten planeras forskarskolans första gemensamma internat där doktorander och handledare ges möjlighet att komma samman och ta del av inspirerande inslag.

– Genom att ett antal doktorander, handledare och forskare aktivt deltar i såväl forskarskolan SHIFT care som i forskarutbildningen Människan i vården, skapas en unik möjlighet att bygga vidare på den vårdvetenskapliga forskning som finns inom ramen för Människan i vården. I den humanvetenskapliga grund som är utgångspunkt i Människan i vården finns stor potential att bidra med kunskap som utgår från den unika människan i vårdande sammanhang. En kunskap som då den sätts i relation till Nära vård kan bidra till ett värdigt vårdande som är tryggt och säkert, förklarar Elisabeth Lindberg.

Forskarskolans styrgrupp träffas regelbundet och från och med vårterminen medverkar doktorandrepresentanter i styrgruppen. Likaså har man ett nära samarbete med företrädare för professioner, civilsamhället och akademin.  

Doktoranderna vid Högskolan i Borås

Natalie Bergman, doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap

Projektnamn: Strengthening transition to primary and home care – increased prehospital knowledge of mental illness in comprehensive care

Vad handlar ditt projekt om?
– Det handlar om att utveckla ett beslutsstöd för ambulanspersonal vid bedömning av patienter med psykisk ohälsa. I dag saknas beslutsstöd inom ambulanssjukvården vid psykisk ohälsa och forskningen påvisar en kunskapsbrist hos ambulanspersonal, vilket kan leda till att denna patientgrupp kan få sämre vård än vid exempelvis somatisk ohälsa, där det finns betydligt mer kunskap och utvecklade beslutsstöd.

Vad är status på ditt projekt?
– Jag har gått upp med min forskarplan på planseminarium och ska även skicka i väg en etikansökan.

Vad ser du fram emot på din tid inom forskarskolan?
– Jag ser fram emot att utvecklas till en självständig forskare under dessa år, men även att utvecklas som person. Jag trivs som bäst när jag ständigt får utvecklas kunskapsmässigt. Det är dessutom väldigt inspirerande att vara i en miljö där samtliga personer strävar efter samma mål och kan stödja varandra under resans gång.

Huvudhandledare: Magnus Andersson Hagiwara, Högskolan i Borås
Bihandledare: Gabriella Norberg-Boysen, Högskolan i Borås, Aleksandra Jarling, Högskolan i Borås, Beatrice Alenljung, Högskolan i Skövde

Johan Florén, doktorand, Institutionen för vårdvetenskap

Projektnamn: Nära och lika vård samt professionellt stöd till barn och unga som lever med ventilatorbehandling hemma

Vad handlar ditt projekt om?
– Det handlar om vilka förutsättningar barn och unga med andningsstöd i hemmet har för att kunna leva ett liv i hälsa.

Vad är status på ditt projekt?
– Det är i uppstartsfasen och jag arbetar parallellt med projektplan och det första artikelmanuset.

Vad ser du fram emot på din tid inom forskarskolan?
– Jag hoppas att kunna bidra till forskningsfältet samtidigt som jag ser fram emot att få en bra grund som forskare. 

Huvudhandledare: Berit Lindahl, Högskolan i Borås
Bihandledare: Sepideh Olausson, Göteborgs universitet, Åsa Israelsson-Skogsberg, Högskolan i Borås, Agneta Markström, Akademiska Sjukhuset Uppsala, Magnus Ekström, Skånes universitetssjukhus Lund, Andreas Palm, Gävleborgs Sjukhus Gävle och Akademiska Sjukhuset Uppsala

Karin Bergman, doktorand, Institutionen för vårdvetenskap

Projektnamn: Sjuksköterskors bedömningar av patienter i första linjens vård

Vad handlar ditt doktorandprojekt om?
– Det handlar om patienters första möte med vården, vilket oftast är med en sjuksköterska via telefon eller på en mottagning. Det saknas i dag kunskaper om och metoder för hur initiala bedömningar och prioriteringar bäst genomförs. Utfallet av denna första kontakt är centralt för patiens fortsatta vård och hälsa. Projektet är en del av ett större multicenterprojekt,  PINPOINT – patientens första kontakt, och handlar om sjuksköterskors bedömningar av patienter i första linjens vård.

Vad är status på ditt projekt?
– Vi är snart färdiga med datainsamlingen och ska därefter påbörja analys av datan.

Vad ser du fram emot på din tid inom forskarskolan?
– Det är att få ett större nätverk och utvecklas som forskare samt att bidra med ny kunskap för att förbättra vården för patienterna.

Huvudhandledare: Lena Hedén, Högskolan i Borås
Bihandledare: Annelie J Sundler, Högskolan i Borås, Jenny Hallgren, Högskolan i Skövde.

Sofia Östensson, doktorand, Institutionen för vårdvetenskap

Projektnamn: Patient- sjuksköterskekonsultation med äldre personer i primärvården

Vad handlar ditt doktorandprojekt om?
– Det handlar om äldre personer erfarenheter och förväntningar vid vårdbesök till sjuksköterskor i primärvården. Endast lite forskning har bedrivits inom primärvården med fokus på sjuksköterskors kommunikation och patients delaktighet. Mitt projekt är en del av ett större projekt, PINPOINT – patientens första kontakt.

Hur har det gått hittills/vad är status på ditt projekt?
– Efter att etikansökan blev godkänd har vi under hösten samlat in data. Jag håller just nu på att skriva på min första artikel.

Vad ser du fram emot på din tid inom forskarskolan?
– Jag ser fram emot att ta del av mycket kunskap och utvecklas som forskare, men även att ha kreativa diskussioner i en stimulerande och utvecklande miljö med guidning av erfarna forskare och handledare. Jag hoppas att min forskning ska bidra med kunskaper om hur sjuksköterskor i primärvården kan stödja hälsa och välbefinnande hos äldre personer.

Huvudhandledare Annelie Sundler, Högskolan i Borås
Bihandledare Laura Darcy, Högskolan i Borås, Lotta Saarnio Huttu, Högskolan i Borås

Läs mer

Om forskarskolan SHIFT care

Om forskningsområdet Människan i vården

Om "nära vård" på Sveriges Kommuner och Regioners webb