Information om behandlingen av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, deltagande i utbildning och prov, tentamen och inlämningsuppgifter samt studieresultat.

Varför personuppgifterna behandlas

Personuppgifterna behandlas för att kommunicera med uppdragsgivaren eller dig och dokumentera dina studier samt i övrigt administrera utbildningen. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifterna behandlas även på det sätt som krävs för att uppfylla de krav som ställs i lag eller annan författning, till exempel arkiv­lagstiftningen och offentlighets- och sekretess­lagen. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse.

Vilka som kan ta del av personuppgifterna

Personuppgifterna kommer att behandlas av den personal vid högskolan som deltar i genomförandet av utbildningen.

Högskolan är en myndighet. Det innebär att personuppgifterna som huvudregel är allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det i enlighet med offentlighetsprincipen.

Hur länge personuppgifterna sparas

Som myndighet är utgångspunkten i arkiv­lagstiftningen att allmänna handlingar ska bevaras (sparas för all framtid). Högskolan följer dessa regler om bevarande och gallrar (raderar/förstör) all­männa hand­lingar enligt gällande gallringsregler och beslut.  

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig och begära rättelse eller radering av dessa. Du har också rätt att invända mot behandlingen och begära att behandlingen begränsas.

Dessa rättigheter är inte ovillkorliga och kan inte alltid mötas, till exempel är högskolans möjlighet att gallra information begränsad.

Frågor och klagomål

Om du har frågor eller synpunkter kring behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill använda dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Om du är missnöjd med behandlingen kan du vända dig till högskolans dataskydds­ombud via e-post, dataskydd@hb.se.

Du har också alltid rätt att vända dig med klagomål på högskolans behandling av dina uppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.