Övningsskoleenheter

En övningsskoleenhet kan bestå av en enskild skola, ett skolområde eller omfattande all skolverksamhet i en mindre kommun. Övningsskoleområdets utformning definieras i tilläggsavtal till det nuvarande avtalet om VFU. Av central betydelse för övningsskolverksamheten är att flera studenter gör sin VFU vid samma enhet.

Samtliga handledare ska ha genomgått handledarutbildning, 7,5 hp. Varje VFU-handledare handleder en student åt gången. Utöver att erbjuda handledarutbildning regelbundet görs årligen en plan för professionsutvecklande seminarieverksamhet i två delar. Hela kollegiet på övningsskoleenheten erbjuds seminarier i anslutning till studenternas VFU-period.

Delat ansvar ger ökad kvalitet

Båda verksamheterna skolhuvudman och lärosäte, har ett gemensamt, delat ansvar för att VFU ska hålla sådan kvalitet att den bidrar till verksamhetsutveckling hos båda parter och bidrar till att förena vetenskap, teori, praktik och beprövad erfarenhet. Det ska leda till en ökad kvalitet på lärarutbildningarna och att skolverksamhet får stöd i att vila på vetenskaplig grund, vilket leder till att attraktiviteten för läraryrkets höjs. Mera konkret kan samverkan i övningsskolor och övningsförskolor skapa kontakter som kan bidra till utveckling och genomförande av studenternas examensarbeten, praktiknära forskning och utvecklingsarbeten.

Utvärdering från UKÄ om försöksverksamhet med övningsskolor

Mer information och anmälan

Kajsa Paulson, proprefekt samverkan
kajsa.paulsson@hb.se

Susanne Nystedt, VFU-koordinator
susanne.nystedt@hb.se