Information om arbetsplatsbyte

Genom valideringsprocessens olika moment kartläggs dina reella och formella kunskaper som sedan värderas i relation till våra uttryckta utbildningsmål. Den sammantagna dokumentationen fungerar som underlag för den slutliga bedömning som lärarutbildare vid högskolan gör kring vilka kursmål du kan få validerad. Det innebär i så fall att du inte behöver genomföra vissa av examinationerna.

Omfattningen av validerade mål utgår från de kompetenser du kan uppvisa. Under arbetsplatsbytet gör en handledare på förskolan en medbedömning av delar av utbildningens mål som du och valideringshandledare på högskolan tillsammans identifierat vara dina styrkor.

Arbetsplatsbytet omfattar åtta veckors sammanhängande tid under första delen av termin två. Du är på din valideringsarbetsplats (den arbetsplats där bytet sker) måndag-torsdag, med en rekommenderad arbetstid på åtta timmar per dag. Fyra timmar per vecka bör vara planeringstid, varav två timmar avsätts för planering och utvärdering av didaktiska moment och två timmar är handledningstid.

Fredagar utgörs av schemalagd undervisningstid och självstudier. Under arbetsplatsbytet förväntas du utföra tilldelade arbetsuppgifter på samma vis som på den egna arbetsplatsen. Du gör arbetsplatsbytet inom ramen för din innevarande anställning och med lön från den enheten/förvaltningen.

Det är högskolan som ytterst ansvarar för arbetsplatsbytet, men rektorer har en viktig roll att föreslå lämplig bytesarbetsplats. Allt ska ske i samråd med dig som student. Rektorer verkställer därefter de byten som ska göras. Det är viktigt att samtliga byten är förankrade hos högskolan före dessa organiseras. Högskolan bjuder in till ett möte med samtliga rektorer där vi gemensamt kommer fram till lämpliga lösningar.

Under arbetsplatsbytet ska ansvarig rektor se till att du har en handledare med svensk förskollärarutbildning, alternativt utländsk förskollärarutbildning godkänd av Skolverket.

Handledaren behöver ha en oberoende ställning gentemot dig för att kunna kvalitetssäkra valideringsprocessen.

  • Handledaren ska arbeta på den avdelning där du gör ditt arbetsplatsbyte.
  • Handledaren och du planerar tillsammans en arbetsstruktur för perioden.
  • Handledaren och du har löpande handledningssamtal.
  • Handledaren gör avslutningsvis en bedömning utifrån kursmål som skickas till högskolan.
  • Handledaren behöver inte ha en handledarutbildning då handledningen under arbetsplatsbytet kommer att ha en annan, mer kollegial form, till skillnad från handledning av VFU-studenter.

I anslutning till AFU/Arbetsplatsbytet finns ett upprättat avtal från Högskolan i Borås. VFU-team vid högskolan ansvarar för förmedling av detta.

Samtliga rektorer kommer bjudas in till en träff med programansvarig där vidare information kommer att ges. Handledare vid arbetsplatsbytet kommer att bjudas in till en halvdags information och föreläsning kring vad handledarrollen innebär i detta sammanhang. Dessutom bjuds handledare in i ”halvtid” för att tillsammans med lärare på högskolan diskutera bedömningsfrågor och tolkning av formuleringar av kursmål.