Information om arbetsplatsbyte

Kartläggning av kompetens

Valideringsprocessen syftar till att kartlägga dina reella kunskaper. Det innebär att du skriftligt och muntligt får redogöra för dina kompetenser (i en egenkartläggning) och därtill att du praktiskt i förskoleverksamhet får uppvisa kunnandet (under arbetsplatsbytet). Därefter värderar högskolans valideringshandledare dina samlade reella kunskaper i relation till uttryckta utbildningsmål.

Processen resulterar i en individuell studieplan med

  • a) mål som du får tillgodoräknade
  • b) mål som kräver viss komplettering
  • c) mål som du ska studera

Du kommer även kunna ansöka om att tillgodoräkna dig tidigare genomförda högskolekurser i en formell validering. De mål (och examinationer) du slutligen ska studera, avgörs alltså av din samlade reella och formella kompentens.

Arbetsplatsbytet under valideringsperioden

En del i valideringsprocessen är ett arbetsplatsbyte där du i praktisk utövning inför en handledare, får chansen att visa dina kompetenser inom några målområden. Dessa områden har du och högskolans valideringshandledare tillsammans identifierat som dina styrkor och med dessa som utgångspunkt, gör förskolans handledare en medbedömning av din reella kompetens. Valideringen slutförs sedan av högskolans handledare.

Arbetsplatsbytet innebär praktiskt att du under åtta veckors sammanhängande tid (i termin två), byter arbetsplats med exempelvis en medstudent eller en kollega i rektors- eller närområdet. Under arbetsplatsbytet förväntas du utföra tilldelade arbetsuppgifter på samma vis som på den egna arbetsplatsen. Du gör arbetsplatsbytet inom ramen för din innevarande anställning och med lön och försäkring från din ordinarie enhet/förvaltning (utifrån vad du och din arbetsgivare kommit överens om).

Du är på din valideringsarbetsplats måndag–torsdag, med en rekommenderad arbetstid på åtta timmar per dag (omfattning av tjänst sker dock i samråd med berörda rektorer). Fyra timmar per vecka bör vara planeringstid, varav två timmar avsätts för planering och utvärdering av didaktiska moment och två timmar är handledningstid. Fredagar utgörs av schemalagd undervisningstid och självstudier.

Rektors roll under arbetsplatsbytet

Högskolan har det övergripande ansvaret för validering under arbetsplatsbytet, men det är din rektors roll att föreslå lämplig bytesarbetsplats samt verkställa och organisera bytet. Allt ska ske i samråd med dig som student. Det är viktigt att samtliga byten blir förankrade hos högskolan och därför kommer vi (redan under termin 1) bjuda in samtliga rektorer till ett möte där vi gemensamt diskuterar passande lösningar. Vidare informeras rektorer om det avtal som upprättas mellan högskola-förskola och som bland annat innebär ersättning för handledare. Det är VFU-teamet vid högskolan som informerar och ansvarar för förmedling av detta avtal.

Under arbetsplatsbytet ska ansvarig rektor även tillse att du får en handledare med svensk förskollärarutbildning, alternativt utländsk förskollärarutbildning godkänd av Skolverket.

Handledarens roll

Handledarens roll är mycket viktig. Hen behöver ha en oberoende ställning till dig för att kunna kvalitetssäkra valideringsprocessen. Våra erfarenheter visar att det är svårt att validera en nära kollega eftersom det blir ett utsatt läge både för den som ska validera och för den som inför en kollega ska visa vad man kan. Det finns en risk att bedömningen därför inte blir rättvis. För bästa möjliga valideringsperiod, rekommenderar vi därför att din bytesarbetsplats är på en annan förskola än den du normalt arbetar på.
 
Din handledare behöver inte ha en formell handledarutbildning då handledningen under arbetsplatsbytet kommer att ha en annan, mer kollegial form (till skillnad från handledning av VFU-studenter). Dock ska handledaren vara medveten om att uppdraget innebär att i tal och skrift kunna uttrycka dina kompetenser under valideringsperioden.

Det är viktigt att:

  • Uppmärksamma kravet på att handledaren ska arbeta på den avdelning där du gör ditt arbetsplatsbyte.
  • Handledaren och du tillsammans planerar periodens arbetsstruktur utifrån dina målområden.
  • Handledaren och du löpande har handledningssamtal.
  • Handledaren tar ansvar för att en bedömning görs utifrån kursmål och att den inom angiven tid skickas till högskolan.

Handledare vid arbetsplatsbytet kommer att bjudas in till en halvdags information och föreläsning kring vad handledarrollen innebär under valideringsperioden. Vid ytterligare ett tillfälle, kommer handledare att tillsammans med lärare på högskolan diskutera bedömningsfrågor och tolkning av formuleringar av kursmål.

AFU sker på den egna förskolan/arbetsplatsen

En förutsättning för att arbetsplatsförlagd utbildning (AFU) kan genomföras är att du har (eller själv tillser) tillgång till en förskoleverksamhet där du löpande kan genomföra kursuppgifter. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen genomförs på den egna arbetsplatsen. Om sådan saknas så erbjuds du övergång till ordinarie förskollärarutbildning med VFU.