Information till rektor med personal som ska studera Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Vid ansökan uppmanas den som söker utbildningen att kontakta sin rektor för att diskutera möjligheter

  • att utföra studieuppgifter på den egna förskoleavdelningen
  • att under termin 2, genomföra ett 8 veckors arbetsplatsbyte på annan förskola/avdelning än den hen normalt arbetar på (som administreras av rektor)

Vid antagningen utgår vi ifrån att detta redan diskuterats er emellan och denna information är för att förtydliga upplägget på utbildningen. Du kommer att kallas till en digital informationsträff av oss under höstterminen.

Distansuppläggning, campusträffar, studietid och uppgifter

Utbildningen är 3,5 år och bedrivs på distans. Studenter schemaläggs för digital undervisning en dag i veckan (f n fredagar). Utöver det, tillkommer obligatorisk campusförlagd undervisning på Högskolan i Borås. Studenter studerar på heltid vilket innebär att all övrig studietid (t.ex. litteraturinläsning, grupparbeten, skrivuppgifter, praktiska inslag i den egna verksamheten) sker på ”annan tid” än schemalagd tid.

Förhållandet mellan studietid och arbetstid, varierar i hög grad mellan våra studenter. Vi har exempel på studenter som kan studera på ett tillfredsställande sätt (t.ex. genom att använda kvällar och helger) och samtidigt fortsätta arbeta fyra dagar per vecka. Mer vanligt är dock att studenter behöver gå ner en del i arbetstid. Detta är speciellt vanligt under utbildningens senare terminer. Vi uppmanar studenter att tidigt diskutera tiden med er. Högskolan har inga krav på studenters arbets- och studietid.

Studenter genomför vissa uppgifter i den barngrupp de arbetar. Det kan handla om praktiska uppgifter att arbeta med matematik, estetik eller något annat kursaktuellt, så väl som vetenskapliga undersökningar med exempelvis observationer som metod. Målgrupp kan vara både barn och kollegor. Vår erfarenhet visar att programmets ständiga växling mellan praktik och teori, samtidigt bidrar till förskolans utveckling. Du behöver alltså inte invänta att medarbetaren studerat klart, utan studierna förväntas ge ”utdelning” från start.

Valideringsprocess och arbetsplatsbyte

Vi har en 15-årig erfarenhet av en unik valideringsprocess där studenters reella kompetens kartläggs genom olika steg. Studenter kommer informeras om varje steg, men det kan vara bra att även du som rektor känner till din roll i processen.

Valideringsprocessens kartläggning innehåller självskattningar, valideringssamtal med handledare och ett arbetsplatsbyte. Efter kartläggningen jämför högskolans valideringslärare studentens reella kompetens med utbildningens mål. I de fall något mål sammanfaller med reell kompetens, får studenten detta mål tillgodoräknat. Övriga mål ska studenten alltså studera. Hur mycket en student validerar, varierar i hög grad. Fler ”arbetade år” i förskola ger inte automatiskt fler tillgodoräknade mål, utan det är utbildningens mål som styr valideringens innehåll. Efter processen slut får studenten (i mitten av termin 2) en individuell läroplan där det tydligt framgår vilka mål som ska studeras och vilka som är tillgodoräknade.

Arbetsplatsbyte till annan förskola

För att få allra bäst förutsättningar att visa sin reella kompetens, genomgår studenter en valideringsperiod på 8 veckor i början av termin 2. Under perioden arbetar de på en annan förskola än den de normalt arbetar på och får bokstavligen ”visa upp” sin reella kompetens för en handledare. Du som rektor, föreslår en sådan bytes-arbetsplats. Studenten kan exempelvis byta arbetsplats med din medarbetare på en annan förskola. Ibland byter studenter som bor i samma område arbetsplats med varandra. En annan möjlighet är att hitta en lösning med en rektorskollegas medarbetare i närområdet.

Under arbetsplatsbytet fortsätter studentens distansundervisning en dag i veckan. Övriga dagar arbetar alltså studenten på sin bytes-arbetsplats. För bästa möjligheter att kunna visa sin kompetens, rekommenderar vi 8h/dag under arbetsplatsbytet, men högskolan kan inte kräva en viss arbetstid. Den avgörs och beslutas av er, i samråd med studenten.

Av erfarenhet vet vi att bäst förutsättningar att visa (och att själv få syn på) sin kompetens, får den student som byter förskola under perioden. Utöver detta, tas nyvunna erfarenheter tillbaka till egen arbetsplats och utveckling, vilket studenter (och rektorer) sett som mycket positivt. Detsamma gäller förstås medarbetaren som bytte arbetsplats med studenten.

Arbetsplatsbyte till annan avdelning

Om du endast ansvarar för en förskola eller misslyckas med att hitta ett samarbete med en rektorskollega i närområdet, så har vi tidigare också godkänt byte till annan avdelning på samma förskola. Vi betonar att detta inte är den bästa lösningen. De studenter som gjort ett sådant byte upplever att det funnits svårigheter att visa (och bedöma) kompetens i en nära kollegial relation. Vi godkänner inte att studenten är kvar på sin ordinarie avdelning.

En utbildad förskollärare fungerar som handledare under arbetsplatsbytet
Rektor på bytes-arbetsplatsen utser en handledare som utifrån ett bedömnings­formulär med givna målområden, bedömer studentens reella kompetens under det vardagliga arbetet tillsammans. Ersättning ges för detta uppdrag (motsvarande VFU-ersättning). Handledaren ska ha en svensk förskollärarexamen (eller motsvarande utländsk, godkänd av Skolverket). Genomgången handledarutbildning är inte nödvändigt. Det är dock viktigt att handledaren både kan bedöma och uttrycka kompetenser i tal och skrift. Handledaren bjuds in till en digital informationsträff strax innan valideringsperiodens start för att klargöra uppdraget.

Har du frågor?

Kontakta programansvarig: Anneli Bergnell