Policy för hållbar utveckling

Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är:

  • internationella styrdokument främst FN:s 17 hållbarhetsmål
  • nationella miljömål, främst generationsmålet och mål om begränsad klimatpåverkan 
  • högskolelagen som betonar högskolors ansvar att verka för en ”hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa” (1 kap 5§). 

En central uppgift för högskolan är att bidra till att studenter under studietiden och i sina professioner medverkar i byggandet av ett framtida hållbart samhälle. I utbildningen aktualiserar därför lärare och studenter tillsammans komplexa och samhällsrelevanta frågeställningar och anlägger ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt. Vidare utvecklas förmågan att identifiera målkonflikter och att reflektera utifrån etiska värdefrågor.

Högskolans forskning kring hållbar utveckling prioriteras. Forskningen om hållbar utveckling präglas av problemställningar som fordrar en flervetenskaplig ansats, nytänkande och samverkan med det omgivande samhället. Genom att stödja gränsöverskridande samverkan främjas mångfalden av idéer och skilda perspektiv. Detta bidrar till ökad kvalitet i såväl utbildning som forskning.

Högskolan är ett miljöcertifierat lärosäte och ska fortsätta att driva ett framgångsrikt systematiskt förbättringsarbete för att förebygga och minimera den samlade miljöbelastningen samt främja ett socialt ansvarstagande i den egna verksamheten och i relationen med externa aktörer, lokalt och globalt. Det systematiska arbetet ska innefatta hela verksamheten. Rektor och ledningsfunktioner har ett ansvar för att systematiskt följa upp och främja högskolans vision om en hållbar högskola, att relevanta mål uppnås, att aktuella lagar och krav inom området efterlevs samt att ISO 14001-standarden följs.

Den ökade integrationen av hållbar utveckling i högskolans verksamhet ska ske utifrån ett helhetsperspektiv med beaktande av den sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionen. En förutsättning för långsiktig framgång i hållbarhetsarbetet är att högskolans medarbetare och studenter aktivt bidrar till en fortsatt utveckling mot ett hållbart lärosäte. För att möjliggöra en sådan utveckling ska medarbetarna ges förutsättningar att arbeta på ett hållbart sätt.