Blanketter

Viktig information: Vi håller på att digitalisera alla blanketter. Digitaliseringen sker successivt och under tiden uppdateras inte befintliga PDF-blanketter.

För att kunna fylla i blanketterna elektroniskt rekommenderas det att du använder antingen Internet Explorer eller Google Chrome. Vid annan webbläsare är det lämpligast att öppna upp blanketten direkt i en PDF-läsare. 

1 - Ansökan om anstånd att påbörja studier 
Om du som antagen student inte kan ta din plats i anspråk och har särskilda skäl kan anstånd sökas. Länk till information och formulär.

2 - Ansökan om studieuppehåll
Om du som student vill göra ett uppehåll i dina programstudier, ansök om detta skriftligen. Länk till sida med webformulär.

3 - Anmälan om studieavbrott
Om du som student vill avbryta dina kurs- eller programstudier, anmäl detta skriftligen. Du avsäger dig din utbildningsplats och det finns ingen platsgaranti om du skulle önska återuppta dina studier. Länk till sida med webbformulär.

4 - Ansökan/anmälan om återkomst till studier
Anmälan/ansökan om återkomst till studier ska fyllas i av student som önskar återgå till studier efter studieuppehåll, studieavbrott eller en längre tids frånvaro från studier. Länk till sida med webformulär.

6 - Ansökan om tillgodoräknande av kurs/prov (pdf) 
Student som är antagen vid Högskolan i Borås, och som har genomgått tidigare högskoleutbildning med godkänt resultat har rätt att ansöka om tillgodoräknande för högskoleutbildning vid Högskolan i Borås. Detta kan även gälla annan motsvarande
utbildning eller kunskaper förvärvade på annat sätt t.ex. genom yrkeserfarenhet. Enligt Högskoleförordningen kap 6, §6-8 ( SFS 1993:100)
Instruktionstext till blankett 6 (pdf).

7 - Ansökan om antagning till senare del av program
I mån av ledig plats på ett program kan du som uppfyller grundläggande och särskild behörighet ansöka om antagning till senare del av program. Du måste ha studieresultat och innehåll som motsvarar den första terminens studier (eller ytterligare terminer, beroende på till vilken termin antagning sker) på motsvarande program. För ansökan, se information och länkar *

8 - Ansökan om individuell studiegång (pdf) 
Du som student kan ansöka om att få läsa programkurser i annan ordning än den ordinarie, exempelvis vid tillgodoräknande av tidigare studier eller andra meriter.

9 - Begäran om omprövning av betygsbeslut (PDF)
Som student har du rätt till begäran om omprövning av betygsbeslut. Begäran ska innehålla en noggrann skriftlig redovisning av skälen. 

10 - Begäran om omprövning av VFU (pdf)
Som student har du rätt till begäran om omprövning av betygsbeslut om du blir underkänd på din VFU. 

11 - Begäran om byte av examinator
Som student har du rätt till byte av examinator om du är underkänd två gånger på samma examination. Bifallet beslut gäller  vid nästkommande examinationstillfälle. Länk till sida med webbformulär.

12 - Ansökan om att tentera på annan ort 
Om det finns särskilda skäl kan du som student få tillåtelse att på eget initiativ skriva tentamen på annan ort. Högskolan kan inte garantera att detta kan ske, skälen och förutsättningarna bedöms i varje enskilt fall.
Länk till sida med webbformulär

13 - Ansökan om att tentera på Högskolan i Borås 
Om du är student från annat lärosäte kan du ansöka om att tentera vid Högskolan i Borås i mån av plats, dock alltid under förutsättning att tentamen ges vid samma tidpunkt som ordinarie tentamen på studentens lärosäte.
Länk till sida med webbformulär

14 - Ansökan om undantag förkunskapskrav
Som student kan du ansöka om undantag från de förkunskapskrav en programkurs har, för att kunna läsa vidare inom programmet.
Ansökan om undantag från förkunskapskrav

15 - Ansökan till kurs i program för programstudenter (pdf)
Du kan som student ansöka om att få läsa ytterligare kurs/kurser som ges inom eget/annat program.

20 - Ansökan om examen
Du ansöker själv om examen när din utbildning är slutförd.
Läs mer på examensenhetens webbsida

22 - Ansökan om byte av studieort inom lärarutbildningar vid Högskolan i Borås (pdf).
Gäller för dig som studerar inom lärarutbildningen vid Högskolan i Borås och vill byta till annan studieort där Högskolan i Borås bedriver utbildning inom lärarutbildningen.