Överklaga beslut om examen

Du överklagar hos Överklagandenämnden för högskolan (extern länk). Det gör du genom att skicka ett skrivelse till Högskolan i Borås. Av överklagandet skall framgå följande:

 • Vilket beslut du överklagar
 • Vilken dag du tog del av beslutet
 • Ange vilket diarienummer beslutet har (om sådant finns)
 • Redogör för varför du menar att högskolans beslut är felaktigt och hur du anser att beslutet skall ändras.
 • Ange ditt namn, postadress, telefonnummer och mejladress
 • Bifoga eventuella andra handlingar/uppgifter som stödjer din ståndpunkt

Observera att...

 1. Skrivelsen skall lämnas/skickas till högskolan (och inte till Överklagandenämnden). Den ordningen har kommit till främst för att påskynda handläggningen. Högskolan kan då, samtidigt med ditt överklagande, sända sitt yttrande till Överklagandenämnden, eftersom denna kommer att behöva ha tillgång till såväl ditt överklagande som högskolans yttrande över detta.

  Högskolans adress:
  Högskolan i Borås
  501 90 BORÅS

  Alternativt: registrator@hb.se
 2. Högskolan måste ha din skrivelse  inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp.

 3. Behöver du veta mer om hur du skall gå till väga, så ring till högskolan, tfn 033-435 40 00, och be att få tala med den person som undertecknat beslutet. Du kan också skriva till högskolan.