Överklaga

Du överklagar hos Överklagandenämnden för högskolan (extern länk). Det gör du genom att skicka ett brev till Högskolan i Borås. Av överklagandet skall framgå följande:

 • Vilket beslut överklagar du?
 • Redogör för varför du menar att högskolans beslut är felaktigt och hur du anser att beslutet skall ändras.

Du undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger personnummer, postadress och telefonnummer. Om du har handlingar eller andra uppgifter som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka med dessa.

Observera att...

 1. Brevet skall lämnas/skickas till högskolan (och inte till Överklagandenämnden). Den ordningen har kommit till främst för att påskynda handläggningen. Högskolan kan då, samtidigt med ditt överklagande, sända sitt yttrande till Överklagandenämnden, eftersom denna kommer att behöva ha tillgång till såväl ditt överklagande som högskolans yttrande över detta.

  Högskolans adress:
  Högskolan i Borås
  501 90 BORÅS

 2. Högskolan måste ha ditt brev inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp.

 3. Behöver du veta mer om hur du skall gå till väga, så ring till högskolan, tfn 033-435 40 00, och be att få tala med den person som undertecknat beslutet. Du kan också skriva till högskolan.