Tillbud

Högskolan i Borås har ett ansvar för studenternas arbetsmiljö. För att vi ska kunna jobba systematiskt och fånga tidiga tecken på ohälsa och risker, behöver vi din hjälp som student. Det är viktigt att du som student anmäler eventuella tillbud så att högskolan kan arbeta aktivt med att förhindra ohälsa och olycksfall.

Om du råkar ut för ett tillbud eller allvarligt tillbud så anmäler du det till Högskolan i Borås.

Vad är tillbud eller allvarligt tillbud?

  • Med tillbud menas en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Till exempel att du har halkat i trappor eller i en korridor men ingen skada uppstod eller att du nästan råkade hantera farliga kemikalier felaktigt i labbmiljö.
  • Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa kan röra sig om händelsen som drabbat någon psykiskt eller fysiskt. Det kan till exempel gälla en enstaka kränkande handling, hot om våld, såsom knivhot eller hot med skjutvapen eller fysiska händelser till exempel ett rök-, gas- eller kemikalieutsläpp utan att någon person skadats eller en explosion i en lokal där det vid tillfället inte fanns några personer.

Tillbud visar var det finns risker i din studiemiljö.

Anmälan - hur och vad händer?

  • När ett tillbud har inträffat ska du som student anmäla det till din akademi. Det gör du genom att fylla i Del 1 i tillbudsblanketten och sedan skicka den till registrator@hb.se (alternativt till Högskolan i Borås, Registrator, 501 90 Borås). Registrator skickar blanketten vidare till berörd akademi för vidare hantering.
  • Ladda ner tillbudsblankett
  • Om ett tillbud inneburit allvarlig fara för liv och hälsa ska högskolans ledningspersonal som först nås av händelsen omedelbart anmäla detta till Arbetsmiljöverket.
  • Anmälan ska göras utan dröjsmål vilket innebär att det ska ske samma dag. Det är viktigt att du genast kontaktar kursansvarig, programansvarig, proprefekt eller annan ledningspersonal från din Akademi. Deras kontaktuppgifter hittar du på hemsidan under ingången Akademier

För att ärendet ska kunna handläggas och att du ska få möjlighet att få snabb återkoppling är det viktigt att du beskriver vad ärendet gäller och lämnar dina kontaktuppgifter.

För att Högskolan i Borås ska kunna handlägga ditt ärende behöver lärosätet hantera dina personuppgifter. Uppgifter som du lämnar om dig själv i samband med anmälan kommer att behandlas av den personal vid högskolan som handlägger ärendet, i syfte att handlägga ansökan samt kommunicera med dig. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen,
som sker med stöd av artikel 6.1 (e) i dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att bevaras i högskolans diarium/arkiv.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på högskolans webbsida hb.se/dataskydd

Om du inte vill uppge ditt namn i anmälan har du möjlighet att rapportera anonymt. Det kan du göra antingen genom att fylla i blanketten utan information om vem du är, eller genom att du ber studerandeskyddsombudet stå som anmälare av händelsen.

Observera: Det är viktigt att du är medveten om att en händelse som anmäls anonymt kan vara svårare att utreda samt vidta lämpliga åtgärder kring. Du som student ska aldrig drabbas av någon form av repressalier för att du har gjort en anmälan.