Diskriminering, trakasserier eller negativ påverkan på studiemiljön genom kränkning

Både studenter och anställda ska bemötas på ett korrekt och respektfullt sätt vid verksamheter inom högskolans ansvar. Alla som studerar och arbetar vid Högskolan i Borås ska ha kännedom om de lagar som kräver förebyggande och aktiva åtgärder mot diskriminering.Det är grundläggande att förebygga så att diskriminering och trakasserier inte uppstår. Detta sker bäst genom ett aktivt arbetsmiljöarbete inom högskolan och dess organisatoriska delar.

Högskolan i Borås rekommenderar att ärenden i möjligaste mån utreds och handläggs där missförhållandet har uppstått. Huvudsyftet är att få det kränkande beteendet att snarast upphöra.

Högskolan har såsom utbildningsanordnare och arbetsgivare ett ansvar för att studie- och arbetsmiljön är god. Högskolan har dock inget utredningsansvar för händelser som föreligger utanför högskolans verksamhet. Detta innebär att högskolan som huvudregel inte utreder händelser som inbegriper personer som inte är anställda eller studenter vid högskolan.

Utredningsplikt

Observera att om högskolan har fått kännedom om att någon student vid högskolan kan ha/har utsatts för trakasserier, har högskolan skyldighet att utreda omständigheterna kring händelsen och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra uppkomsten av trakasserier i framtiden.

Förbud mot repressalier

Högskolan har också skyldighet att säkerställa att den som anmält en händelse inte riskerar att utsättas för repressalier på grund av den gjorda anmälan.

Utredning

Högskolans utredning av misstänkta trakasserier utgår från reglerna i diskrimineringslagen samt förvaltningslagen.

Råd vid upplevda trakasserier, kränkningar eller på annat sätt ovälkommet beteende

Enligt diskrimineringslagens bestämmelser måste ett uppträdande vara ovälkommet för att anses vara trakasserier. Det är därför viktigt att du säger ifrån och visar att beteendet inte är välkommet. Om du inte vill tala med personen som du upplever trakasserar dig eller på annat sätt uppträder på ett ovälkommet sätt, kan du istället skriva ett brev eller e-post till denne. Du kan också be någon annan person som du känner förtroende för att meddela personen att du upplever dennes beteende som trakasserande.

I det fall omständigheterna är sådana att trakasserierna eller kränkningen utan vidare måste stå klart för den som trakasserar/kränker, behöver du inte säga ifrån eller på annat sätt visa att beteendet är ovälkommet. Är du osäker på om beteendet är av denna art bör du dock tydligt säga ifrån eller på annat sätt visa att det är ovälkommet.

Skriv ned alla händelser 

Anteckna tid och plats, vad som hände, vad som sades och hur du reagerade. Detta kan utgöra viktig dokumentation i en eventuell utredning. Spara även alla eventuella brev, e-postmeddelanden, sms och annan korrespondens med den du upplever utsatt dig för det ovälkomna beteendet.

Berätta för någon

Berätta för en anställd, studentombudsman eller studenthälsan eller någon annan person som du har förtroende för. 

Det är viktigt att en dialog kommer till stånd så fort som möjligt och att samtal förs med den som utsatts och den som utpekas. Både den som anser sig kränkt och den som utpekats ska ges möjlighet att berätta om det inträffade och respekt ska visas båda parter. 

Anmäl

Om du upplever att du blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller om du anser att din studiemiljö påverkats negativt och känner att du vill gå vidare med ärendet finns två alternativ att välja på:

Alternativ 1

Kontakta prefekt, proprefekt, kursansvarig eller högskolans studentombudsman.

Observera att om högskolan har fått kännedom om att någon student kan ha/har utsatts för trakasserier, har högskolan skyldighet att utreda omständigheterna kring händelsen och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra uppkomsten av trakasserier i framtiden.

Handlingar i en utredning är allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär att få se dem i det fall det inte finns någon regel i offentlighets- och sekretesslagen som säger annat.

Alternativ 2

Du kan alltid göra en formell anmälan till högskolan. Använd anmälningsformulär som finns på webbsidan Anmälan/klagomål mot högskolan.

Observera att i det fall högskolan får kännedom om en händelse som kan vara trakasserier måste högskolan utreda saken. Oavsett valet av hantering av ärendet är huvudsyftet att få det ovälkomna beteendet att upphöra!

Handlingar i en utredning är allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär att få se dem i det fall det inte finns någon regel i offentlighets- och sekretesslagen som säger annat.

Vägledning och stöd

Följande funktioner inom högskolan är exempel på befattningar som du kan vända dig till för att få vägledning i hur du kan agera. Naturligtvis har du möjlighet att vända dig till andra befattningar också i det fall du anser det är lämpligare.

  • Kursansvarig
  • Programansvarig
  • Prefekt
  • Akademichef
  • Studentombudsman
  • Kurator
  • Högskolejurist
  • Studentkåren

Vägledning och stöd till dig som blivit anmäld

Även den som blir anmäld för trakasserier har rätt att få vägledning och stöd av ovanstående funktioner.

Diskrimineringslagen (extern länk)