Anmälan/klagomål mot högskolan

Informationen i formuläret går direkt till högskolans registratur där det blir diariefört. En ansvarig handläggare kommer att tilldelas ärendet. Vid behov kommer handläggaren att kontakta dig för att få kompletterande uppgifter. Den person som blir anmäld kommer som huvudregel att få ta del av vad som framkommer i anmälan och ge sin version av händelsen. Efter att ärendet är komplett kommer högskolan att ta slutlig ställning i ärendet och meddela dig samt den anmälde/anmälda om ställningstagandet.

I det fall du väljer att vara anonym kommer högskolan att utreda ärendet utifrån de uppgifter som högskolan har tillgång till. Återkoppling till dig kommer dock inte att kunna ske.

Inskickad anmälan blir allmän handling och kan komma att lämnas ut till den som begär att få se det i det fall det inte finns någon regel i offentlighets- och sekretesslagen som säger något annat.

Skicka in din anmälan/klagomål

Du kan vara anonym, fyll då inte i dina personuppgifter i fälten nedan. Inga fält är obligatoriska. Om du väljer att vara anonym kommer högskolan att utreda ärendet utifrån de uppgifter som finns tillgängliga, dock kommer återkoppling till dig ej ske.


Vem eller vad anmäls?

Behandling av personuppgifter

När du fyller i och skickar in formuläret kan personuppgifter komma att behandlas.

Informationen som fylls i formuläret skickas direkt till registrator i mailform. Inkomna uppgifter blir allmän handling och kommer att hanteras i enlighet med förvaltningsrättsliga principer.

  • Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Högskolan i Borås.
  • Ändamålet för behandlingen är utredning av gjord anmälan.
  • Rättsliga grunden är nödvändig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
  • De som tar del av uppgifterna är registrator, handläggare, den anmälda parten samt de anställda vid högskolan som är i behov av uppgifterna i tjänsten.
  • Behandling sker så länge utredning av ärendet pågår och därefter arkiveras uppgifterna.

Mer information kring vilka rättigheter du har kan du ta del av i högskolans integritetspolicy.