Problem i studiesituationen

Högskolans ambition är att hantera de problem som uppstår genom dialog mellan närmast berörda.

Vem ska jag vända mig till?

Om du vänt dig till din lärare eller kursansvarig om något missförhållande utan att få gehör och vill anmäla det som du inte är nöjd med så är det i första hand prefekt du ska vända dig till. Kontaktuppgifter till prefekterna finner du på högskolans hemsida:

Du kan ringa eller skicka ett e-postmeddelande. Prefekt har då att se till att du får ett svar på din fråga.

I det fall din lärare, den kursansvarige eller prefekten finner att din fråga behöver utredas samt att högskolan behöver ta ett formellt ställningstagande i saken, så kommer ett formellt ärende att initieras. Vid ett formellt ärende kommer högskolan att diarieföra din skrivelse/e-postmeddelande alternativt göra en tjänsteanteckning kring det som du muntligen framfört till en anställd och utreda det i enlighet med förvaltningsrättsliga principer. Detta innebär att det problem som du påtalar kommer att utredas och att du kommer att få ett skriftligt svar/beslut från högskolan. I utredningen kommer alla berörda ges möjlighet att lämna sin version av vad som skett innan högskolan tar slutlig ställning.

Vid misstanke om trakasserier eller sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagens bestämmelser gäller särskilda regler. I det fall en anställd vid högskolan får kännedom om en sådan händelse har högskolan en utredningsplikt. Utredningsplikten innebär att högskolan är skyldig att utreda omständigheterna kring uppgivna trakasserier och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden (2 kap. 7 § diskrimineringslagen). Detta innebär att i det fall den anställde på högskolan som du kontaktar har en skyldighet att initiera ett formellt ärende.

Du har dock alltid möjlighet att själv göra en formell anmälan till högskolan. En anmälan bör innehålla uppgift om

  • Vad/vem du är missnöjd med
  • Dina kontaktuppgifter samt ditt namn (du kan vara anonym, men det kan påverka högskolans möjlighet att utreda samt lämna återkoppling till dig)

Adress till högskolan:

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Sverige

Skicka in en anmälan med hjälp av formulär på sidan Anmälan/klagomål mot högskolan.

Högskolan är en statlig myndighet, varför handlingar som skickas till, sänds från högskolan eller upprättas av högskolan blir allmän handling och kan komma att lämnas ut till personer som begär det i det fall offentlighets- och sekretesslagen inte säger något annat.

Var kan jag få stöd och hjälp?

Om du känner dig villrådig i din situation om hur du ska göra med ditt problem/klagomål kan du få stöd och hjälp från olika stödfunktioner vid högskolan. De viktigaste funktionerna hittar du nedan.

Studentombudsman

  • Lyssna till och diskutera studentärenden.
  • Stödja dig i att utvärdera och bedöma olika valmöjligheter i det aktuella ärendet.
  • Studentombudsman

Studentkår

  • Råd och stöd till studenter vid problem med anknytning till studierna.
  • Studentkår

Studenthälsan