Upphovsrätt

Regler om detta finns i lagen (SFS 1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lagen ger ett upphovsrättsligt skydd till den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk oavsett om det är skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk, fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.

Upphovsrätten till ett verk gäller i 70 år efter det att upphovsmannen avlidit.

Det krävs ingen registrering eller liknande för att det upphovsrättsliga skyddet ska gälla. Den copyrightsymbol © som ibland används syftar endast till att tydliggöra att verket är upphovsrättsligt skyddat.

Det upphovsrättsliga skyddet

Det upphovsrättsliga skyddet innebär att upphovsmannen har ett ekonomiskt och ett ideellt skydd för sina verk.

Det ekonomiska skyddet innebär att upphovsmannen har rätt att bestämma över verket genom att framställa exemplar (kopiera sidor ur en bok, ladda ned musik från internet, teckna av ett fotografi, scanna bild i dator etc.) och att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.

Det ideella skyddet innebär att upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Den ideella rätten innebär även att verket inte får ändras på sådant sätt att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks. Inte heller får verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannen.

Användning av upphovsrättsligt skyddade verk

För att få använda upphovsrättsligt skyddade verk är huvudregeln att man måste ha tillåtelse från upphovsmannen, men det finns inskränkningar i ensamrätten. Dessa innebär bland annat att man utan upphovsmannens medgivande får kopiera för privat bruk eller referera och citera ur offentliggjorda verk.

Kopiering för privat bruk

Vem som helst får lov att framställa en eller några få kopior av offentliggjorda verk för privat bruk. Offentliggjorda verk är sådana som med upphovsmannens tillstånd gjorts tillgängliga för allmänheten genom t.ex. försäljning eller genom att de lagts på en webbsida på Internet.

Privat bruk betyder att man gör kopior åt sig själv i privatlivet och åt personer inom absoluta närmaste familjekretsen. Det är inte tillåtet att framställa kopior åt sina kollegor på arbetsplatsen.

När det gäller kopiering av litterära verk i skriftlig form (analoga eller digitala) finns ytterligare inskränkningar. Dessa får endast kopieras i begränsade delar eller om de är av begränsat omfång. Detta innebär att en lärobok inte får kopieras i sin helhet.

Citaträtt

Det är möjligt att, utan upphovsmannens tillåtelse, citera ur upphovsrättsligt skyddade verk i den mån det kan motiveras av ändamålet. Citat får dock inte användas för att försköna sin egen text. När man citerar ur ett verk ska källan – upphovsmannen - anges i den omfattning och på det sätt som gäller enligt god sed. Verket får inte heller ändras i större utsträckning än vad användningen kräver. Citaträtten innebär inte att man får citera hela verk, varför t.ex. en bild inte går att citera.

Om man önskar använda bilder - oberoende på om man skapat bilderna själv (t.ex. tecknat av en annan upphovsmans kollektion) eller använder en bild som någon annan har upphovsrätt till – som inspirationskällor i sitt verk måste man vara noga med att inte riskera att göra intrång i annans upphovsrätt. Försiktighet är därmed att rekommendera i de fall det finns behov av att använda bilder på inspirationskällor – för att vara på den säkra sidan bör därför tillstånd alltid ordnas. Man har inte heller rätt att ändra (klippa, klistra etc.) i bilder för att använda i collage utan tillstånd av upphovsmannen.

Vad gäller användande av tabeller, diagram, illustration etc. gäller att i det fall en tabell eller illustration i sin form uppnår verkshöjd (har en specifik layout t.ex.) har upphovsmannen upphovsrätt. Om så är fallet måste man fråga om tillstånd för att använda det i en uppsats etc. Källa måste naturligtvis som vanligt alltid anges. Om man vill presentera egen data i tabellform, kan detta göras i de vanligt förekommande tabellformerna som finns att använda. Vetenskapliga resultat i sig är inte skyddade upphovsrättsligt, utan det är själva formen som de är presenterade i, som kan vara skyddad (om den uppnår verkshöjd). Man kan därmed göra om ett sorts diagram till ett annat när man refererar till vetenskapliga resultat. Fullständig referens till originalkällan måste anges dock alltid anges. Detta gäller även om du kombinerar olika källor i en tabell (andras samt dina egna t.ex.).  

Kopiering för undervisningsändamål

Inom undervisning finns ett stort behov av att kopiera. Så som ovan angetts omfattas litterära verk av upphovsrätt. Detta innebär att det inte är tillåtet att framställa exemplar genom att kopiera dessa. Det är därför inte tillåtet att kopiera verk till studenterna och använda dessa i undervisningen.

För att göra det möjligt för lärare att trots den upphovsrättsliga lagstiftningen använda sig av delar ur litterära verk och liknande har högskolan anslutit sig till ett avtal som har slutits mellan staten och Bonus Copyright. Bonus Copyright fungerar som en förvaltningsorganisation och företräder en mängd olika organisationer och rättsinnehavare inom upphovsrättsområdet. Genom avtalslicensen har möjligheten att kopiera delar av litterära verk för undervisningsändamål utökats. Avtalet ger lärare rätt att kopiera verk för undervisningsändamål inom de i avtalet angivna ramarna.

Avtalet omfattar alla former av grafisk, fotografisk eller liknande kopiering, dock ej kopiering av rörliga bilder eller datorprogram. Som kopiering räknas även utskrift av digitalt lagrade verk. Avtalet gäller inte framställning av ljud och rörliga bilder.

Digital förlaga

Enligt avtalet får lärare och studenter får kopiera och dela motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala källa, exempelvis från en nyhetssajt eller annan digital publikation.

Pappersförlaga

Lärare och studenter får från pappersförlaga kopiera och dela högst 15 procent av antalet sidor i boken eller skriften, men inte mer än 15 sidor. 

Hur man får dela

Det kopierade materialet får delas digitalt och analogt mellan lärare och studenter i en undervisningsgrupp inom lärosäte, t ex. via mejl eller på lärosätets slutna lärplattform dit endast lärosätets personal och studenterna har åtkomst. Undervisningsgruppen kan variera. Även lärosätets distansundervisning inom Sverige omfattas.

För mer information om avtalet läs kopieringsreglerna på Bonus webbplats (extern länk)

Lärare och studenter som vill kopiera mer än vad som enligt avtalet är tillåtet måste själv hämta tillstånd från den som innehar upphovsrätten till verket. Bonus Presskopia kan inte ge sådana tillstånd.