Rättigheter och skyldigheter

Arbetsmiljö

Högskolan är din arbetsplats, därför är det viktigt att du har en god arbetsmiljö. Det ska till exempel finnas väl ergonomiskt utformade studieplatser där du kan bedriva självstudier, det ska finnas möjlighet för dig att äta medhavd mat, finnas tillräckligt med lämplig utrustning och dessutom ska det finnas väl anpassade pausutrymmen. 

Tänk på att du är en viktig del i arbetsmiljön. Visa därför hänsyn till dina studiekamrater och lärare och deras arbetsmiljö. 

Inspelning/filmning m.m. i undervisningssituationer

Vid Högskolan i Borås är huvudregeln att studenter inte får spela in, fotografera, filma eller liknande föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer vid högskolan. Den enskilde läraren har dock rätt att uttryckligen ge tillstånd till ljudupptagning, fotografering, filmning m.m. vid det aktuella undervisningstillfället. Innan ett tillstånd ges har läraren alltid att säkerställa att övriga närvarande inte upplever ljudupptagningen, filmningen etc. som besvärande. Den enskilde läraren fastställer de villkor som ska gälla vid den aktuella situationen. Studenter med funktionsnedsättning äger rätt att utan lärarens uttryckliga tillåtelse, vid behov, göra ljudupptagning, fotografera, filma m.m. föreläsningar. Studenten ansvarar för att meddela sådant behov till berörd lärare i god tid före undervisningstillfället, samt visa upp intyg om sådant behov av särskilda hjälpmedel utfärdat av behörig befattningshavare vid högskolan. Ett givet tillstånd till ljudupptagning, fotografering, filmning m.m. innebär inte en rätt för student eller annan som svarar för sådan upptagning att sprida, tillgängliggöra eller på annat sätt använda upptagningen för annat ändamål än sitt privata bruk.

Kursutvärdering

Vid varje kurs slut ska du och dina kurskamrater göra en kursutvärdering. Resultatet av utvärderingarna, tillsammans med lärarnas reflektioner ska sammanställas till en kursutvärdering. Du ska få reda på resultatet av utvärderingen, och när en ny kurs startar ska du få veta vad de studenter som läste kursen sist tyckte. Du ska också få veta vilka förändringar som gjorts i kursen och varför. Får du inte information om tidigare utvärderingar ska du fråga efter det. 

För utbildningar inom ett specifikt område finns det många gånger egna regler som har med dina studier att göra. Dessa regler är samlade i studiehandböcker tillgängliga i antingen tryckt form eller på respektive webbsida. Om du inte har fått någon studiehandbok kan du fråga på studentexpedition för din utbildning eller din lärare. 

Lärare

Du ska ha lärare med pedagogisk och ämnesmässig kompetens. Detta innebär att lärarna ska kunna ämnet de undervisar i och kunna hjälpa dig som student att lära.

Praktik eller VFU-plats

Inom vissa utbildningar kan du välja praktikplats själv, på andra inte. För att ta reda på vilka regler som gäller bör du vända dig till de ansvariga för din utbildning.

Schema

Schemat över föreläsningar, laborationer, handledning, grupparbete o.s.v. ska vara klart i god tid så att du kan planera dina studier. Vissa moment i undervisningen, till exempel tentamen är alltid obligatorisk. Övrig schemalagd tid kan vara obligatorisk men det måste tydligt framgå. Det är inte tillåtet för läraren att göra föreläsningar obligatoriska för att höja närvaron.

Studentförsäkring

Du som student är försäkrad via högskolan under studietiden. Det innebär att du är försäkrad på väg till och från högskolan eller din verksamhetsförlagda praktikplats samt i högskolans lokaler eller där högskolan tillfälligt förlagt dina studier. All information om försäkringen liksom blanketten hittar du på Kammarkollegiets webbplats. Klicka dig fram under försäkringar och studenter.

Studentkåren

Det finns möjlighet att påverka högskolans verksamhet genom att engagera sig i studentkåren. De flesta av högskolans beslutande organ har studentrepresentation från studentkåren och på så vis finns det möjlighet att påverka. Läs mer på studentkårens sida.

Studentombudsmannen

Till Studentombudsmannen är du som student välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring hur du blivit bemött på högskolan under din studietid.

Studera med funktionsnedsättning

Som student med funktionsnedsättning har du rätt till vissa stödfunktioner under din studietid. Läs mer på sidan Riktat pedagogiskt stöd - vid funktionsnedsättning.