Studiemiljö

Inledningen på högskolans arbetsmiljöpolicy är följande:

 

Arbetsmiljön ska utformas så att den skapar förutsättningar för arbetsglädje, utvecklingsmöjligheter, god hälsa, säkerhet och trygghet för såväl medarbetare som studenter. Arbets- och studieförhållanden ska i möjligaste mån anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar och ta fasta på att alla ska kunna delta på lika villkor.

 

Som student vid högskolan har du också rätt till en stimulerande och lugn studiemiljö, men du är även skyldig att aktivt medverka i arbetet för att uppnå det. Se sidan om högskolans arbetsmiljöpolicy

Som en del i att högskolan ska vara en trygg och säker miljö att vistas i gäller också högskolans Alkohol- och drogpolicy. Högskolan ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats.

Skyldigheter för studenter

Studenter ska medverka i arbetsmiljöarbetet och arbeta för att åstadkomma en god studie- och arbetsmiljö genom att:

  1. iaktta försiktighet och
  2. följa givna föreskrifter och använda skyddsanordningar för att förebygga ohälsa och olycksfall.


Mobbning eller annan kränkande särbehandling får aldrig förekomma!