Annika lyfter vikten av samverkan vid vård av äldre

Annika Arnoldsson har en viktig uppgift att fylla, att vårda äldre. En grupp i samhället som blir allt fler. Hon tycker att det bästa med specialistsjuksköterskeutbildningen för vård av äldre är att den ger henne bra verktyg genom fördjupad kunskap om de äldres situation och inte minst att det går utmärkt att jobba parallellt med studierna.

– Utbildningens upplägg och att plugga på halvfart fungerar ypperligt för mig och gör att jag kan jobba under utbildningens gång. Undantaget är när vi är ute på praktik, då är det svårt att kombinera med vanligt jobb, säger Annika Arnoldsson, som utöver studierna arbetar som sjuksköterska på akuten.


Med utbildningen har hon fått en fördjupad förståelse för den komplexitet som finns i vårdandet av äldre. Geriatrik är ämnet som betyder läran om åldrandets sjukdomar. Och mycket av utbildningen tar upp de äldres sjukdomar. Det kan handla om demens, multisjuklighet eller palliativ vård (vård i livets slutskede).

Ökad status på yrket

Hon tror att statusen på yrket kommer att öka i takt med att allt fler blir äldre. Bra är också förskrivningsrätten av förbrukningsprodukter och hjälpmedel som följer med specialistutbildningen. Som specialistsjuksköterska kan du bredda dig.

– Du kan jobba som specialistsjuksköterska inom vård av äldre på sjukhus, vårdcentral samt kommunal hälso- och sjukvård. Du kan exempelvis arbeta som omsorgskoordinator med samverkan med andra instanser och där tillföra mycket. Du får genom utbildningen många verktyg och bra kunskap med dig, säger hon.

Skillnad att vårda äldre

– Det är skillnad på att vårda en äldre person jämfört med en yngre, exempelvis i hur man agerar vid infektioner eller på läkemedel och smärtlindring.  Äldre personer har ofta en skörhet som du måste ta hänsyn till. De är ofta mer sårbara och har fler kroniska sjukdomar, det vi kallar multisjuka, och har minskad reservkapacitet, säger Annika.

Intresset för den äldre människan och dess sjukdomar förstärktes när hon för några år sedan läste sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås. I sin C-uppsats beskrev hon komplexiteten med följsamhet till medicinering hos äldre personer med kroniska sjukdomar. Äldre patienter har ofta andra symptom och andra utmaningar än yngre patienter. Hon tycker att vården av äldre behöver utvecklas.

– Att vårda äldre ställer större krav på vården och det är viktigt att vi samverkar mer mellan olika vårdinstanser, både mellan sjukhusen och primärvården och ihop med den kommunala hälsan och de mobila teamen. Mer än hälften av patienterna som jag möter i jobbet på akuten är äldre personer, det borde ske mer vård nära hemmet eller utanför sjukhusen, anser hon

Välutbildade sjuksköterskor en nyckelfråga

I den D-uppsatsen som skrivs nu så lyfts bland annat denna fråga, då hon och studiekollegan Eva-Karin gör en studie om sjuksköterskans erfarenhet av det mobila närsjukvårdsteamets arbete.

– I de intervjuer vi gjort av sjuksköterskor framkommer det tydligt vikten av samverkan mellan vårdinstanser framförallt vid sköra äldre personer och att vården av i dag är ett av samhällets mest komplexa och kunskapsintensiva arbetsområden. Detta innebär att för att kunna ge god och säker vård oavsett var i vården utförs så är en nyckelfråga tillgång till välutbildade sjuksköterskor och där har specialistsjuksköterskor inom vård av äldre en viktig funktion av fylla, menar hon.