Juridisk översiktskurs 15 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vilka rättigheter har jag som konsument? Vad gäller vid ett arvskifte? Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetsgivare och arbetstagare gentemot varandra? Det är exempel på frågor inom konsumenträtt, familjerätt och arbetsrätt, vilka är några av de rättsliga områden som kursen behandlar.

På kursen får du en god översikt över juridiken i samhället. Fokus är på de normer, det vill säga lagar och sedvänjor, som reglerar juridiska och fysiska personers relationer med samhället, med organisationer och med enskilda individer.

I kursen behandlas följande områden:

 • juridisk introduktion och juridisk metod
 • personrätt
 • avtalsrätt, bland annat avtals ingående tolkning och rättshandlande genom fullmakt
 • köprätt (reglerna för köp av olika typer av egendom i köplagen)
 • konsumenträtt (konsumentköplagen, avbetalningsköplagen, distansavtalslagen med flera lagar)
 • fastighetsrätt (jordabalkens regler om köp av fast egendom, lagfarts- och inteckningssystemet samt olika nyttjanderätter)
 • ekonomisk familje- och successionsrätt
 • arbetsrätt
 • associationsrätt
 • fordringsrätt
 • sakrätt
 • säkerhetsrätt
 • skadeståndsrätt
 • utsöknings- och konkursrätt
 • straff- och processrätt.
Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.