Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

PrehospIT/Stroke


Prehospital sjukvård bedrivs utanför sjukhus och sträcker sig från det att någon påkallar assistans via t.ex. 112 fram till dess att den eller de som har behov av vård omhändertagits på rätt vårdnivå och plats. Vården utförs primärt av ambulanssjukvården, är ofta mer eller mindre akut, och kan gälla allt från en enskild individ till stora olyckor med många inblandade. Utmärkande är behovet av samverkan med flera olika aktörer och tekniska system längs hela insatskedjan – larmcentral, ett eller flera sjukhus, ambulanser, hemsjukvård, primärvård etc.

Startdatum

2014-11-03

Slutdatum

2017-03-31

Detta projekt utgår ifrån ett Metis Forum definierat projekt PrehospIT. Målet är att utforma pragmatiska rekommendationer för en stegvis harmonisering av semantisk och teknisk interoperabilitet samt påvisa nyttan med detta genom att fokusera på strokekedjan. Detta skapar samtidigt med harmoniseringen förutsättningar för en bättre strokevård och innovationer kopplade till denna.

Valet av kedja är ganska självklart. I Sverige tillkommer cirka 30 000 nya fall per år. Huvudsakligen drabbas äldre - men allt fler yngre tillkommer. Stroke är den enskilda diagnos som kostar samhället mest i form av rehabilitering. Cirka 80 - 85% av fallen är ischemisk stroke som rekommenderas behandling med trombolys inom 4,5 timmar från incident - “Ju snabbare desto bättre”! Endast en begränsad del av de som bör ha trombolys erhåller detta idag bl.a. beroende på tidsfördröjningar och osäkerhet i bedömning. Kliniskt/vårdmässigt blir därför målet att med en väl fungerande ICT/eHälso infrastruktur som grund förbättra situationen.

PrehospIT/Stroke genomförs inom Metis Forums nätverk, och har presenterats och fått stöd från bl.a. Socialstyrelsen, Inera, FLISA och Stroke Centrum Väst.