PrehospIT/Stroke

PrehospIT/Stroke

Detta projekt utgår ifrån ett Metis Forum definierat projekt PrehospIT. Målet är att utforma pragmatiska rekommendationer för en stegvis harmonisering av semantisk och teknisk interoperabilitet samt påvisa nyttan med detta genom att fokusera på strokekedjan. Detta skapar samtidigt med harmoniseringen förutsättningar för en bättre strokevård och innovationer kopplade till denna.

Valet av kedja är ganska självklart. I Sverige tillkommer cirka 30 000 nya fall per år. Huvudsakligen drabbas äldre - men allt fler yngre tillkommer. Stroke är den enskilda diagnos som kostar samhället mest i form av rehabilitering. Cirka 80 - 85% av fallen är ischemisk stroke som rekommenderas behandling med trombolys inom 4,5 timmar från incident - “Ju snabbare desto bättre”! Endast en begränsad del av de som bör ha trombolys erhåller detta idag bl.a. beroende på tidsfördröjningar och osäkerhet i bedömning. Kliniskt/vårdmässigt blir därför målet att med en väl fungerande ICT/eHälso infrastruktur som grund förbättra situationen.

PrehospIT/Stroke genomförs inom Metis Forums nätverk, och har presenterats och fått stöd från bl.a. Socialstyrelsen, Inera, FLISA och Stroke Centrum Väst.