Huvudmeny

Utveckling av en ny kontinuerlig tillverkningsmetod för elektriskt ledande fibrer


Projektets övergripande mål är att utveckla nya elektriskt ledande polymera fibrer, vilka kan användas i smarta textila produkter samt funktionella textila material. Dessa fibrer kan exempelvis användas som komponenter i textila sensorer, vilka används för övervakning av blodtryck och hälsotillstånd i medicinska textila produkter, i kläder som kan användas av personer i utsatt miljö (kyla, brand, militär) varvid dessa personer kan åtnjuta bättre skydd och övervakning och i tekniska produkter såsom avancerade filtreringsmaterial för olika miljöer.

Diarienummer

161-10-62

Startdatum

2010-09-01

Slutdatum

2013-03-08

Utveckling av elektriskt ledande fibrer sker inom flera forskningsprojekt vid Högskolan i Borås och är en central del av materialutvecklingen inom forskningssatsningen Smart Textiles.

Ett annat mål är att utveckla grundläggande kompetens och kunskap gällande framtagning av polymera fibrer med hjälp av ångpolymerisationsteknik.

Avsikten är att utveckla en metod för kontinuerlig beläggning av textila fibrer och garn. För detta används så kallad ångpolymerisation, varvid fibern läggs i en kammare och beläggs med en reaktiv monomer i form av ånga. Därefter sker polymerisation av monomeren till en elektriskt ledande polymer. Konduktiva polymerer är välkända och de kännetecknas av konjugerade dubbelbindningar. Genom kemisk aktivering får man dessa polymerer elektiskt ledande. Om en liknande konjugerad polymer appliceras på ytan av en fiber eller ett garn, får man elektisk konduktivitet på ytan av fibern. Dessa konduktiva fibrer har stort intresse inom nya textila tillämpningar, t.ex. smarta textilier. Inom området pågår det vid Högskolan i Borås flera forskningsprojekt. Ångpolymerisation är den ny teknik med hög teknisk och kommersiell potential.

Genom beläggning av enskilda fibrer eller garn har man fördelen att den mekaniska styrkan för de belagda fibrerna är likvärdig med obehandlade fibrers mekaniska styrka, vilket medför att fibrerna med lätthet kan användas i textila produkter.

Frågeställningar för projektet

  • Vilka är den optimala materialsammansättningen för att uppnå elektrisk ledningsförmåga
  • Vilka fibrer kan användas för modifiering med ångpolymerisation
  • Hur erhålls bra mekaniska egenskaper
  • Vilken kemisk och fysikalisk växelverkan styr och reglerar den elektriska konduktiviteten
  • Hur kan dessa mekanismer ge en materialmodell för materialen
  • Hur påverkar ångpolymerisationens processparametrar(temperatur, tryck, dragförhållande) polymerfiberns egenskaper
  • Hur kan framtagna fibrer tillverkas i större skala för kommersiell tillverkning

Projektet bedrivs inom initiativet Smart Textiles.

Se publikationer av Tariq Bashir