Huvudmeny

Stipendier och fonder

Här hittar du aktuella stipendier för studenter.

Mer information och eventuella ansökningshandlingar finns på anslagstavlan i B-korridoren på Studentcentrum.

Är du intresserad av stipendier för studier och/eller praktik utomlands läs mer på hb.se/Student/Mina-studier/Utlandsstudier

Har du frågor om stipendier för studier/praktik utomlands kontakta våra internationella koordinatorer. Kontaktuppgifter hittar du på hb.se/Student/Mina-studier/Utlandsstudier/Kontakta-oss

Information för dig som erbjuder stipendier och vill göra en förfrågan om publicering på Högskolan i Borås hemsida.

Leta stipendier och fonder

Tips!

Gå gärna in på din hemkommuns webbplats och se om de har information om stipendier. Ofta är stipendierna knutna till var man bor eller var man är född. Det kan även vara värt att höra med bankerna på din hemort. De står ofta som förvaltare och kanske inte alltid marknadsför stipendierna på något annat sätt än genom ett anslag. 

Aktuella stipendier

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer.

Stipendiaten skall: ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller svensk högskola, ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet.

Mer information: interkult.swea.org (extern länk)

Anders Walls stiftelse

Anders Walls Stiftelse delar årligen ut ett stipendium till en ung, kreativ affärsbegåvning för tolv månaders tjänstgöring vid Svenska Handelskammaren i Kina med placering på kontoret i Shanghai. Stipendiesumman uppgår till 200.000 kronor.

Mer information:  wallstiftelsen.se/nyheter/stipendium-till-svenska-handelskammaren-i-shanghai (extern länk)

EF Stipendium Overcoming

Stipendiet delas ut till en driven student som kämpat med en inlärningssvårighet. Ansökan skickas till stipendium@ef.com senast den 30 april.

Mer information: www.ef.se/stipendium/ (extern länk)

Fackförbundet Unionen

När du uppdaterar ditt Unionen-medlemskap till yrkesverksamt efter examen kan du få tillbaka upp till 3 175 kr för litteraturkostnader under studietiden.

Mer information: unionen.se (extern länk)

Familjen Först

Under år 2019 prioriterar stiftelsen ansökningar inom följande två områden:
– genusfrågor i relation till barn och familj; kritisk belysning av genusteorier och genuspedagogik
– frågor om barns tidiga utveckling sett i ett familjeperspektiv, särskilt anknytning.
”Varför mår barn och unga så dåligt, när vi har det så bra?” Vi utmanar forskare och tänkare av olika slag att analysera de strukturella problem som det svenska samhället för närvarande har och att även komma med konstruktiva lösningsförslag.

Mer information: .familjenforst.nu/stipendier/ (extern länk)

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse


Stiftelsen delar ut stipendier till utbildningsinsatser inom entreprenörskap och till forskning med möjlighet till företagsutveckling.

Mer information: familjenjacobssonsstiftelse.se/ (extern länk)

Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

Stiftelsen ger stipendier till doktorsavhandlingar och examensarbeten som behandlar frågor rörande internationella förhållanden, internationellt samarbete och internationella organ, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor.

Mer information: www.fstam.se/ (extern länk)

Fulbrightstipendier för studier / forskning i USA efter svensk universitetsexamen

Fullbright Sweden delar årligen ut stipendier för forskning och studier vid universitet i USA på master, doktorand och forskarnivå.

Mer information: fulbright.se (extern länk)

Hvitfeldtska stiftelsen

Universitets- och högskolestipendium kan tilldelas studerande, som har ett slutbetyg från förutvarande Göteborgs och bohus län, är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades inom stiftet, är mindre bemedlad och inger goda förhoppningar om framgångar i vetenskapliga studier.

Ansökan lämnas till studievägledningen på Studentcentrum, Högskolan i Borås.

Mer information: hvitfeldskastiftelsen.se (extern länk)

Hvitfeldtska stiftelsen

Stiftelsens styrelse har beslutat utdela högst 1 200 000 kr i stipendier för ovanstående ändamål till doktorander vid ovanstående universitet och högskolor. De doktorander som kan söka årets stipendier skall ha slutbetyg från gymnasium i f .d Göteborgs och Bohus län.
Mer information och ansökningsblanketter finns på Stiftelsens hemsida

Mer information: hvitfeldtskastiftelsen.se. (extern länk)

J Gustaf Richerts stiftelse

Stipendier och anslag delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden.

Mer information: sweco.se/om-oss/priser-och-stipendier/richterska-stiftelsen/ (extern länk)

Promisepriset

Stipendium instiftat av Branschföreningen Promise, för bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier.

Mer information: promise.se. Kontakt angående stipendiet via e-post: info@promise.se

Stiftelsen Curamus

Stiftelsen Curamus har som deländamål att hjälpa unga män och kvinnor i Sjuhäradsbygden att utveckla sina talanger inom ekonomi och handel.

Mer information: curamus.se (extern länk)

Svenska Institutet

SI administrerar ett antal program inom utbildnings- och forskningsområdet. Programmen innehåller både individuella stipendier och möjligheter att söka stöd för institutionellt samarbete.

Mer information: si.se/stipendier (extern länk) 

Sverige-Amerika Stiftelsen

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse. 

För mer information: sweamfo.se/stipendier/kontantstipendier/ (extern länk)

Sweden-Japan foundation

Stiftelsen utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Studenter och yngre forskare från samtliga universitet och högskolor i Sverige är behöriga att söka stipendiet.

Mer information: swedenjapan.se/sjf-scholarships/(extern länk)

Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att genom utdelande av stipendier åt svenska män och kvinnor med fallenhet och intresse för internationellt industriellt företagande bereda möjlighet till utbildning inom detta område vid utländsk läroanstalt.

Mer information: wallenberg.org (extern länk)

Tekoutbildningarnas stipendiefonder

Tekoutbildningarnas Stipendiefonder har till uppgift att främja svensk tekoutbildning och tekobranschens utveckling. Stipendier kan sökas av studerande eller medarbetare i tekoföretag som genomgår tekoutbildning på gymnasial-, eftergymnasial- eller högskolenivå. Även de som har avslutat sådan utbildning under de senaste två åren är berättigade att söka

Mer information: tekostipendier.se (extern länk)

UTLANDSSTUDIER.SE

Stipendiet omfattar 10 000 kr för studier på valfritt universitet, college eller språkskola utomlands. Stipendiet ska sökas för heltidsstudier.

Mer information: utlandsstudier.se/artiklar/utlandsstudiestipendiet (extern länk)