Kursinformation

Målgruppen för kursinformationen är i första hand studenterna, men även kurslaget i sig och administrationen. Syftet med denna vägledning är att visa på en gemensam basnivå för kursinformationen på institutionens utbildningar samt vara en hjälp för kurslaget vid planering av kurstillfällen.

Definitioner

 • Ladokkoden (kurskoden) ska alltid finnas med i kommunikation om kursen. Genom att ange Ladokkoden undviks sammanblandning av kurser med liknande namn.
 • Examinationer benämns med de titlar och provkoder som är angivna i Ladok.

Övergripande bestämmelser

 • Canvas ska användas som utgångsläge för all kursinformation, öppnas upp för studenter i samband med registrering och publicerad kursyta.
 • All kursinformation ska vara tillgänglig för student och kurslag före kursstart, i en kurshandbok eller som innehållssidor i Canvas. Oavsett form ska kursinformationen vara tydlig, lätt att förstå och strukturerad på ett tillgängligt sätt.
 • Eventuella ändringar i kursinformationen meddelas alltid via anslag i lärplattformen.

Basnivå för kursinformation

 • Uppgifter på kursansvarig, kurslag och examinator för kursen
 • Länk till aktuell kursplan inklusive litteraturlista
 • Länk till schemat i KronoX
 • Moment, tidpunkt, plats och lärarsignatur ska framgå i schemat i KronoX
 • Beskrivning av innehåll i momentet görs i Canvas antingen i kurshandbok eller i innehållssida
 • Varje moment ska, där det är relevant, ha litteraturhänvisning
 • Examinationer och dess innehåll samt poängantal
 • Koppling mellan kursmål och examinationer
 • Kriterier för G respektive VG
 • Samtliga fem examinationstillfällen ska, tillsammans med kursmål, ha en egen rubrik (Examinationer och kursmål) i Canvas.