Kursrelaterat

Kursansvarig

Till varje kurs vid enheten ska en eller flera kursansvarig lärare utses. Kursansvarig lärare utses av ansvarig studierektor. Kursansvarigs ansvar är att sätta studentens lärande i centrum och att ha det sammanhållande ansvaret för kursen, vilket bland annat innebär planering och fortlöpande uppföljning av kursens genomförande.

I kursansvarigs arbetsuppgifter ingår följande:

 • Initiera och driva kursutveckling för att säkerställa god vetenskaplig
  kvalitet i utbildningen utifrån exempelvis interna och externa ut-
  värderingar samt omvärldsbevakning tillsammans med examinator
 • Ansvara för pedagogiskt didaktiskt utvecklingsarbete i kursen
  tillsammans med examinator
 • Ansvara för att kursen följer fastställd kursplan samt för att upprätta förslag till kurslitteratur
 • Tillse att provmoment är korrekt angivna för respektive examinationsmoment inför kursstart och ansvara för att examinerade provmoment rapporteras in i LADOK löpande
 • Ansvara för optimal resursplanering utifrån att stödja studenters lärande samt boka timlärare i samråd med studierektor
 • Ansvara för uppföljning av tidsåtgång för undervisande lärare i kursen
 • Upprätta schemaplanering (inklusive lokalönskemål, tentamensform
  och tentamenstillfällen) samt underrätta utbildningshandläggare för schemaläggning och lokalbokning
 • Utbildningshandläggare kontaktar respektive kursansvarig när det är dags för avstämning av schema för kommande termin
 • Tillse att du ligger med som kursansvarig i Canvas kursskal (campus och distans) och fyll med innehåll
 • Upprätta alternativt uppdatera studiehandledning samt tillgängliggör i Canvas (campus och distans)
 • Upprätta tentamen inklusive omtentamina samt skicka till tentamen@hb.se för vidare information se tentamenshantering
 • Ansvar för att kursutvärdering genomförs, analyseras och sammanfattas i en kursrapport, enligt riktlinjer som finns i Policy för kursutvärderingsarbete vid Högskolan i Borås, dnr 56-02-10 och Rutin för kursutvärdering vid Akademin för vård, arbetliv och välfärd, dnr 211-18
 • Ansvar för att kursrapport lämnas till utbildningshandläggare så att den kan godkännas av ansvarig chef och senare publiceras på Kurs- och Programtorget.
 • Ansvar för att informera den nya studentgruppen om utvärderingsresultatet nästa gång kursen ges.

Kursplaner och kvalitetsarbete

Polisutbildningen tar sin utgångspunkt i Polismyndighetens fastställda utbildningsplan för Polisprogrammet. Utbildningsplanen tar sin utgångspunkt i Förordning om utbildning till polisman (SFS 2014:1105).

Mål, innehåll och examinationsformer formuleras i en kursplan för respektive kurs, detta för att garantera att studenten uppfyller lärandemålen för den examen som gäller för utbildningen.

Mer information och vägledning.

För att upprätta en ny kursplan, alternativt göra revideringar i befintlig kursplan, se process nedan:

För kurser inom polisiärt arbete: Ärendet lämnas till programrådet vars uppgift är att granska nya och reviderade kursplaner.

För kurser inom polisiärt arbete med inriktning mot kriminologi, statsvetenskap och juridik: Beredningsarbete ska ske i lärarlaget, därefter lämnas ärendet till utskottet.

Examinator

Till varje kurs vid enheten ska en examinator utses. Examinator utses av aktuellt utbildnings-utskott (Utbildningsutskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv respektive Utbildningsutskottet för utbildningar inom vård) alternativt av chef för enheten för icke poänggivande kurser (bereds i Råd för beredning av kursplaner). Examinator ansvarar för att kursplanens mål är relevanta för aktuell kurs och främjar progression i utbildnings-programmet. Examinator ansvarar för kvalitetsarbetet i aktuell kurs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och rutiner vid Högskolan i Borås.

I uppdraget som examinator ingår att samverka med kursansvarig, programansvarig och studierektor.

I relation till kursens innehåll innebär uppdraget som examinator att:

 • I samarbete med kursansvarig initiera och driva kursutveckling utifrån kursvärderingar och
  omvärldsbevakning
 • I samarbete med kursansvarig initiera revidering av kursplaner och litteratur
 • Ansvara för forskningsanknytning i aktuell kurs
 • Medverka vid programmöten med lärare som ingår i programmets olika kurser för samverkan kring ämnesinnehåll, examensmål, lärandeaktiviteter, rättssäkra examinationer och litteratur.
 • I samarbete med övriga examinatorer, program- och kursansvariga bevaka och säkerställa progression genom utbildningen och mellan grund- och avancerad nivå
 • Stimulera till pedagogiskt/didaktiskt utvecklingsarbete
 • Handha tillgodoräknanden
 • Ansvara för att examinationen i kursen sker på ett likvärdigt och rättssäkert sätt och att kunna motivera enskilda betygsbeslut när student begär detta
 • Handha plagiatärenden i samråd med studierektor
 • Handha för sammanhanget relevanta studentärenden
 • Säkerställa att examinationsuppgifter och bedömningskriterier för kursens examinerande moment är utformade i relation till kursens mål
 • Fastställa studentens betyg efter genomförd kurs.

Kvalitetssäkring – kursutvärdering samt kursrapport

För att hålla en hög kvalitet i kurserna ska kursansvarig sammanställa en kursutvärdering samt en kursrapport efter avslutad kurs.

Kursrapporten bör rymmas på två A4 sidor och ha följande innehåll:

 • Sammanfattning av kursvärdering från studenter och lärarlag
 • Kursansvarig/lärarlagets slutsatser och kommentarer inför kommande kurser och eventuella förslag till kursplaneförändringar respektive förändringar i sammansättning av lärarlaget.

Kursrapporten lämnas till utbildningsadministratörerna skyndsamt efter avslutad kurs via polisutbildning@hb.se