Information

Information till sökande

Rutiner för information till presumtiva studenter är lika för hela högskolan, och därför gäller högskolans övergripande information kring detta. Information om sökbara utbildningar finns på högskolans webb:  hb.se/utbildning

Program

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd är programansvariga kontaktpersoner för respektive utbildningsprogram. De genomför regelbundet möten, två gånger per termin, med berörda intressenter, exempelvis programråd och lärarlag, samt ansvarar för att upprätthålla och uppdatera information om programmen på webben och till utbildningskatalogen.

En central del i informationen till sökande är utformning av informationsmaterial såsom högskolans webbplats, riktat marknadsföringsmaterial samt utbildningskatalog. Programansvariga ansvarar för att, i enlighet med högskolans tidsplan för utbildningsutbud (läs mer om utbildningsutbud), tillhandahålla uppdaterad information om akademins utbildningsprogram. Avdelningen Kommunikation är behjälplig för att formulera texter anpassade efter målgrupp. De ansvarar även för marknadsföringsinsatser när det gäller grundutbildning i såväl traditionell som social media samt planering och genomförande av mässor samt övriga rekryteringsevent.

Fristående kurser

 Vid Akademin är kursansvariga kontaktpersoner för respektive fristående kurs samt ansvarar för att upprätthålla och uppdatera information om respektive kurs. Akademin ansvarar för marknadsföring av fristående kurser med hjälp av avdelningen Kommunikation vid behov.

Välkomstbrev

Inför program- och kursstart skrivs välkomstbrev som publiceras i god tid på högskolans webb, Kurs- och programtorget.

Programinformation till befintliga studenter

Ansvaret för programinformation till befintliga studenter ligger på program- och kursansvariga.
I ansvarsområdet ingår också att planera och genomföra välkomst-/introduktionsmöten med nya studenter, där programmet som helhet presenteras.  I vissa program ansvarar programansvariga även för att hålla regelbundna avstämningsmöten med varje årskull studenter samt att bistå studenter vid val av valbara kurser.

På Kurs- och Programtorget på högskolans webbsida publiceras resultat av genomförda programutvärderingar, i form av programrapporter. Denna information är tillgänglig för såväl innevarande, som presumtiva studenter.

Kursinformation till befintliga studenter

Under kursens gång sker kursinformation till studenter huvudsakligen via Canvas, kursplan, studiehandledning samt schema. Kursansvariga och övriga lärare ansvarar för att löpande uppdatera och bevaka kursens area på Canvas samt svara på frågor. All information ska vara tillgänglig före kursstart.

Basnivå för kursinformation är:

  • Uppgifter på kursansvarig, övriga lärare och examinator för kursen
  • Länk till aktuell kursplan inklusive litteraturlista
  • Länk till schema i KronoX

För kurser inom vårdutbildningarna med VFU gäller dessutom:

  • Länk till allmän VFU-information
  • Relevant VFU-information avseende aktuell kurs

Kursplan inklusive litteraturlista, schema och allmän information kommuniceras alltid via länk till webbplatsen där respektive originaldokument finns. 

Schema i KronoX ska innehålla: 

  • Benämning på moment, tidpunkt, plats och lärarsignatur
  • Samtliga examinationstillfällen knutna till kurstillfället, tillsammans med bedömande lärares signatur

Innan studenterna har registrerat sig på kursen kan de inte se den kursinformation som finns i kursaktiviteten i Canvas. Om det finns information som studenterna behöver ta del av före kursintroduktionen i nästa kurs i programmet, kan kurs- eller programansvariga lägga ut denna i Canvas-aktiviteten i närmast föregående kurs.

Samtliga kurser, både fristående och inom ett program, ska inledas med ett kursinformationsmöte, antingen före kursstart eller i samband med första undervisningstillfället. På kursinformationsmöte gås kursrapporterna från föregående kurstillfälle igenom och eventuella åtgärder diskuteras och motiveras. Kursinformationsmötet innehåller även en genomgång av kursplan, inklusive litteraturlista, där kursens upplägg presenteras, med fokus på hur mål, innehåll och examinationsmoment hänger ihop, samt vilken plats kursen fyller i utbildningsprogrammet.

På Kurs- och programtorget publiceras resultat av genomförda kursutvärderingar, i form av kursrapporter. Denna information är tillgänglig för såväl de studenter som gått kursen som kommande studenter.

Utbildningsplan och kursplaner

Utbildningsplan och kursplaner för både programkurser och fristående kurser är fastställda i god tid före utbildningsstart (se Vägledning och regler för fastställande av kursplan) och finnas tillgängliga på högskolans webb, Kurs- och programtorget.

Länkar - Information

Årstidplan – utbildningsutbudet

Mer information om högskolans arbete med kurs- och utbildningsplaner

Kurs- och programtorget

På akademins sida Utbildningsrelaterat finns:

  • Mall för studiehandledning