Undervisning

Lärarkompetens

Vid anställning värderas blivande lärares vetenskapliga och pedagogiska skicklighet. Dessutom krävs högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 hp för en tillsvidareanställning som biträdande professor, universitetslektor eller universitetsadjunkt. Dessutom erbjuds högskolans lärare löpande fortbildning inom högskolepedagogik. Vid vissa läraranställningar krävs också erfarenhet från det professionsfält som anställningen berör. Närmaste chef genomför årligen utvecklingssamtal med samtliga lärare där behov av kompetensutveckling identifieras och planeras.  

Kompetensutveckling

Vid akademin erbjuds olika seminarier och forum för lärarnas kompetensutveckling.

Didaktisk utveckling

På akademin finns en arbetsgrupp med syfte att stimulera kollegiets didaktiska och pedagogiska utveckling. Gruppen arrangerar fyra didaktiska forum per termin på olika teman.

Seminarier inom forskargruppen arbetsliv och välfärd

Syftet är att fördjupa och utveckla förståelsen inom ledning, styrning och organisering i vid bemärkelse.

Seminarier inom vårdvetenskap

Syftet med de vårdvetenskapliga seminarierna är att fördjupa och utveckla förståelsen för vårdvetenskaplig teori som grund i utbildning och forskning. Olika former av vårdvetenskapliga seminarier genomförs enligt följande och all personal är varmt välkomna att delta:

Vårdvetenskapliga seminarier - Vid dessa seminarier inbjuds interna och externa personer och grupper att via föreläsning och dialog med kollegiet fördjupa förståelsen för vårdvetenskaplig teori.

Vårdvetenskapliga frukostseminarier - Som komplement till de vårdvetenskapliga seminarierna finns möjlighet att delta vid vårdvetenskapliga frukostseminarier. Dessa seminarier bygger på att deltagarna har förberett sig genom att läsa utvalda texter som reflekteras i grupp.

Fördjupningsseminarium i vårdvetenskap - Syftet med seminariet är att fördjupa vårdvetenskaplig teori och forskning med stöd i filosofiska texter. Seminariet är ett textseminarium där man tillsammans reflekterar över hur filosofi kan fördjupa vårdvetenskaplig teori och forskning.

Handledar- och examinatorsträffar

Handledar- och examinatorsträffar ges två gånger per termin med fokus på bedömning av kvalitet och metodkunskap i relation till handledning och rättssäker examination av uppsatser på kandidat-, magister- och masternivå. Kollegiet diskuterar såväl allmänna som specifika frågor i relation till examensarbeten samt lyfter revideringar av riktlinjer för examensarbeten vid behov. Träffarna fungerar som en länk mellan just rollerna handledare och examinator med målet att ge studenterna så goda förutsättningar som möjligt under tiden för examensarbetet.

Övrigt

Dessutom erbjuds annan kompetensutveckling såsom deltagande i konferenser och utvalda ämnesinriktade kurser.

Kurs- och utbildningsplaner

I utbildningsplaner och kursplaner beskrivs utbildningens innehåll och examensmål, respektive kursernas innehåll och lärandemål. I kursplanerna framgår också kursens undervisningsformer som skall stödja studenternas lärande. Sambandet mellan lärandemål och examinationsmoment framgår genom att det för varje examinationsmoment anges vilka lärandemål momentet prövar.

I utbildningsutskott granskas kurs- och utbildningsplaner av vetenskapligt meriterade och ämnesmässigt kompetenta lärare, vilket kvalitetssäkrar kursens genomförande inkluderat examinationsformerna i relation till målen. Kursansvariga ansvarar för att planera och genomföra kurser i enlighet med kursplaner, samt att utvärdera genomförandet i enlighet med riktlinjer och rutiner för kursutvärdering.

Undervisningsformer

Utöver föreläsningar arbetar akademin med andra undervisningsformer som rollspel och workshops och har t.ex. haft skådespelare med i undervisningen för att lyfta fram etiska ställningstaganden. Akademin arbetar även särskilt med följande undervisningsformer:

Seminarier och reflektionsseminarier

Ett seminarium kan definieras som en undervisningsform vid vilken studenterna genom aktivitet och under ledning av lärare diskuterar relevanta ämnen. Seminarieformen stödjer förståelsen och utvecklar studentens analytiska förmåga på ett djupare plan än vad exempelvis föreläsningar eller självstudier gör. Reflektionsseminariet kan förstås som en utveckling av seminariet, i vilken reflektionen är central.

Distansutbildning

Distansutbildning är en studieform där undervisningen till största del sker via nätet. Hur flexibel kursen är varierar i de olika programmen/kurserna; från att vara möjliga att läsa helt på distans till att vara så kallad modifierad distans, då en viss kurstid förläggs på campus. Ofta är föreläsningarna inspelade på förhand, diskussioner, examinationer och seminarium, även kallat webbinarium, sker via nätet vilket ger studenterna stor frihet att själva bestämma när och var de vill ta del av kunskapen. För att kunna läsa kursen krävs tillgång till dator, ett väl fungerande nätverk och självdisciplin.

Färdighetsträning / Simulering

På Kliniskt träningscentrum, KTC, ges färdighets- och scenarioträning i kliniska och kommunikativa förmågor vid vårdprocesser som kräver bedömning, beslut om och genomförande av åtgärder.  På KTC finns avancerade dockor (patientsimulatorer), kameror, tv-skärmar, projektorer med mera. Utrustningen används för att simulera verkliga situationer, såsom vårdsituationer men även andra situationer av mellanmänsklig karaktär. Delar av den planerade undervisningen, träningen och examinationerna sker också via Internet till exempel med hjälp av internetbaserade datorprogram för virtuell simulering. KTC är ett komplement till verksamhetsförlagd utbildning.

Verksamhetsförlag utbildning, VFU / Praktik

Högskolan i Borås har samarbeten och avtal med ett antal sjukhus, primärvård och kommuner för att bedriva VFU. Ambitionen är att varje student  på sjuksköterskeprogrammet en gång under sin studietid ska få göra sin VFU på en av de sex utbildningsvårdavdelningar som finns inom sjukhus och kommunal vård. Högskolan har också ett brett kontaktnät med olika offentliga och privata organisationer i Västra Götaland (kommun, landsting, statlig myndighet) för praktikanter som läser kandidatprogrammet offentlig förvaltning och OPUS-programmet.

Examinationsformer

En viktig del i kvalitetsarbetet är att examinationer genomförs på ett rättssäkert sätt och i så hög utsträckning som möjligt på individuell nivå. Utöver salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och aktivt deltagande i seminarier används även andra examinationsformer. I vissa kurser inom vårdutbildningarna som examineras på KTC används validerade och systematiserade bedömnings­protokoll samt videoinspelning av momenten som examineras. På så sätt kan examinerande lärare jämföra vad som noterats i bedömningsprotokollet med det som finns registrerat i inspelningen. För VFU finns det validerade och systematiserade bedömningsformuläret AssCE.

Resurstilldelning

Resurstilldelningen för kurser inom akademin utgår från en kursbudget som beslutas av studierektor inför varje kurstillfälle. Kursbudget för en kurs utgår ifrån kursens omfattning (antal studenter och antal högskolepoäng), liksom utbildningsområdets klassificering. I kursbudgeten ingår planering, förberedelser, genomförande (såväl undervisning som examination) och utvärdering av kursen.

Resurser i form av lärare på kurser beslutas av studierektor, i samråd med kurs- och programansvariga. 

Uppföljning av resurstilldelning sker dels genom återrapportering av utfall för kursbudget i system för tjänsteplanering (TFU) och dels genom att varje kursutvärdering ska innehålla analys av kursers resurser och hur de använts. 

Infrastruktur

En förutsättning för att bedriva utbildningsprogram och fristående kurser av hög kvalitet är tillgång till biblioteksresurser, ändamålsenliga undervisningslokaler och relevant utrustning i övrigt för respektive program.

Den infrastruktur som krävs för att säkerställa god kvalitet i undervisningen på campus inom akademins utbildningar innefattar tillgång till lämpliga undervisningslokaler. För vårdutbildningar handlar detta exempelvis om laborationssalar och Kliniskt Träningscentrum (KTC). 

För undervisning på distans är tillgång till adekvat kommunikationsteknik och pedagogisk kompetens inom flexibelt lärande en förutsättning för hög kvalitet i utbildningen.

Länkar - Undervisning

På akademins sida Utbildningsrelaterat finns bland annat följande dokument:

  • Mall för studiehandledning
  • Riktlinjer och principer för tjänsteplanering av lärare

Riktlinjer och mallar för examensarbete för utbildningar inom institutionen arbetsliv och välfärd

Riktlinjer och mallar för examensarbete och skriftliga studieuppgifter för utbildningar inom institutionen för vårdvetenskap