Rutin för avfallshantering (M16)

Ansvar

Arbetet med avfallshanteringen på högskolan sköts av Campusservice och IT. En avfallsansvarig vid avdelningen finns utsedd att kontrollera efterlevnad av rutinen. Avfallsansvarig ska säkerställa att det på hela högskolan finns goda möjligheter till källsortering samt ta fram anvisningar för avfallets omhändertagande (t.ex. avfallssorteringsguide). Campus och Hållbarhet ansvarar för att det finns ändamålsenliga avfallsrum i egna lokaler samt via hyresvärdarna i hyrda lokaler. All personal ansvarar för att källsortera sitt eget avfall.

Avvikelse

En avvikelse kan vara en händelse som skulle kunna leda till ett miljöolycksfall. En avvikelse är också en handling som ej är i överensstämmelse med denna rutin.

Alla avvikelser ska anmälas till miljoledningssystemet@hb.se

Beskrivning

För att avfallshanteringen ska fungera krävs att lagar och krav inom området efterlevs och att avfallshanteringen sker i linje med avfallstrappan som består av följande steg:

 • i första hand eftersträvas en minimering av uppkomst av avfall,
 • i andra hand ska återanvändning ske,
 • i tredje hand ska materialet återvinnas,
 • i fjärde hand återvinning genom energiåtervinning eller biologisk behandling,
 • i femte och sista hand deponeras avfallet.

Avfall är en resurs som kan sorteras ut och återvinnas och därefter komma till användning som råvara i en ny produkt eller till nytta i form av el- och värmeenergi. En förbättrad avfallssortering leder till bättre miljö och resursutnyttjande. För att avfall ska kunna återanvändas krävs att materialet är sorterat i fraktioner för vilka det finns ett fungerande system för återvinning.

Längre ner på sidan finns en tabell över hur avfallet ska sorteras.

Lagstiftning

Det finns flera lagar och förordningar som reglerar avfallshanteringen. Nedan följer de viktigaste:

 • Föreskrifter för avfallshantering i Borås stad
 • § Miljöbalken (15 kapitlet)
 • § Avfallsförordningen
 • § Förordning om producentansvar för: o returpapper o glödlampor o förpackningar o batterier o elektriska och elektroniska produkter
 • Naturvårdsverkets föreskrifter

Högskolans avfall ska hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt genom att gällande föreskrifter följs.

Var avfallet sorteras

I entréutrymmen och pentryn samt i nära anslutning till undervisningslokaler bör det finnas källsorteringsmöbler och anvisningar om hur avfallet ska sorteras. Sorteringsmöblerna ska vara placerade så att de är väl synliga, tillgängliga och hållas rena och hela. Tömning och transport av avfallet, inom huset, sköts i huvudsak av högskolans lokalvårdare.

Det är viktigt att personal, studenter och besökare lätt kan förstå var och hur avfallet ska sorteras. Därför ska alla sorteringskärl ha tillgång till lättförståelig anvisning som tydligt visar hur avfallssorteringen fungerar.

Högskolans avfallsfraktioner

Det avfall som kan uppkomma inom högskolans verksamhets klassas antingen som farligt eller icke farligt avfall. Följande avfallsfraktioner omhändertas och hanteras i våra lokaler:

Icke farligt avfall

 • Matavfall
 • Brännbart
 • Deponi
 • Papper
 • Pappersförpackningar
 • Wellpapp
 • Plastförpackningar
 • Glas
 • Aluminiumförpackningar/PET-flaskor
 • Metallförpackningar
 • Metallskrot
 • Hylsor
 • Möbler
 • Textilier

Farligt avfall

 • Batterier
 • Elektriska och elektroniska produkter 
 • Kemikalier
 • Ljuskällor
 • Skärande och stickande
 • Vitvaror
 • Tonerkasetter
 • Sprayburk med innehåll
 • Partiklar i ventilationsfilter
 • Krutdamm
 • Bly- och kopparrester
 • Oljerester

Byggavfall

Byggavfall omhändertas av entreprenörer, enligt avtal med Högskolan i Borås.

Farligt avfall

Farligt avfall ska hanteras på ett sätt som uppfyller kraven i avfallslagstiftningen. Golvbrunnar bör inte finnas i lokaler där kemikalier förvaras. Om golvbrunn finns ska denna förses med skydd som förhindrar att läckage kan ske.

Detta innebär till exempel tättslutande lock, manuell öppnings- och stängningsfunktion på brunnen eller annan jämförbar anordning. Om golvbrunn ej kan förslutas ska kemikaliebehållarna vallas in i ett område som rymmer största behållarens volym + 10% av övriga behållares volym. Absorptionsmaterial ska också finnas tillgängligt.

Allt farligt avfall ska förpackas så att personer som har hand om avfallshanteringen inte kan skada sig. Emballage som används för transport av farligt gods måste vara godkända för detta ändamål.

Farligt avfall ska hanteras enligt instruktioner från Borås Energi och Miljö.

Batterier

Batterier innehåller tungmetaller, och Litiumbatterier, från telefoner och datorer, är brandfarliga.

Elektriska och elektroniska produkter

Elektriskt avfall, enkelt uttryckt, är en uttjänt apparat som drivs med batteri eller sladd och innehåller tungmetaller och/eller giftiga ämnen.

Kemikalier

Alla kemikalierester ska samlas upp och tas om hand, se Rutin för kemikaliehantering (M15).

Ljuskällor

Lysrör, lågenergilampor och andra ljuskällor, eftersom dessa bland annat kan innehåll bly och kvicksilver. Stor aktsamhet ska tillämpas vid avlämning och hantering av ljuskällor så att de inte går sönder eller bryts av.

Skärande och stickande avfall

Kasserade kanyler, knivblad, pipetter etc. Även enstaka glasrör och gasflaskor kan förekomma. Skärande och stickande som kan vara kontaminerat med kemikalierester ska hanteras utifrån Rutin för kemikaliehantering (M15).

Vitvaror

Diskmaskiner samt alla typer av kyl- och frysskåp t.ex. laboratorieskåp och restaurang­skåp men även annan kylutrustning såsom ismaskiner, kylcentrifuger, klimat­anläggningar med mera.

Tonerkassetter

Färgtoner, färgpatron, lasertoner, laserpatron, med mera.  

Sprayburk med innehåll

Sprayburkar (aerosoler) med innehållsrester av kemikalier, till exempel färger, smörjoljor, fogskum, impregneringsmedel.

Partiklar i ventilationsfilter

Till exempel uppkommet krutdamm på skjutbana i ventilationsfilter.

Krutdamm

Uppkommet krutdamm på golv på skjutbana.

Bly- och kopparrester

Uppkommet från kulor på skjutbana.

Oljerester

Uppkommet från fordonstvättar. Oljerester hamnar i oljeavskiljarfilter.

Hämtning

Fastighetsägare Akademiska hus för kvarteret Balder och Sandgärdet samt Kanico för Simonsland:

Allt hushållsavfall samt papper, wellpapp och förpackningar lämnas till fastighetsägaren för mellanlagring innan avfallet hämtas i avsedd avfallsstation i respektive byggnad för transport av Borås Energi och Miljö på uppdrag av Borås Stad.

För Sagagatan och Guttasjön: Campus och Hållbarhet bokar hämtning direkt med Borås Energi och Miljö.

För övrigt avfall gäller att beställningar ska göras av avfallsansvarig. Den som lämnar över annat avfall än hushållsavfall för transport är skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd, är anmäld eller har undantagits från anmälnings­plikt (Avfallsförordning 2020:614). 

För farligt avfall gäller att för varje slag av farligt avfall ska högskolan föra anteckningar om 1) den mängd avfall som uppkommer årligen, och 2) vart avfallet transporteras. Farligt avfall är sådant avfall som i avfallsförordningen är markerat med en asterisk (*) i bilaga 4 eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 1 till förordningen. Anteckningarna ska sparas i 3 år.

Vid transport av farligt avfall gäller att transport ska ske genom godkänd transportör. Transportdokumenten (Avfallsförordning 2020:614) räknas som redovisande dokument och ska signeras av hämtare, lämnare och mottagare. Signerade dokument sparas i pärm hos avfallsansvarig. Transportdokumenten ska sparas i fem år.

Transportören, Borås Energi och Miljö, kommer att från och med 1 november 2020, rapportera farligt avfall från högskolan till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Hantering

I tabellen nedan finns följande redovisat för varje avfallsfraktion:

 • Avfallstyp
 • Förvaringsbehållare/förvaringsplats
 • Ansvarig för tömning
 • Vart avfallet mellanlagras
 • Ansvarig för borttransport
 • Hämtas av
Fraktioner Avfallstyp Förvaringsbehållare
/förvaringsplats
Ansvarig för tömning Mellanlagring (HB) Ansvarig för
borttransport
Hämtas av
Matavfall Matrester, kött och
fiskrens.
Skal och rester från
frukt och grönsaker
Brödrester
Kaffesump
Te
Svart påse:
Personalrum
Studentpentry
Lokalvården Kylrum alt. avsedd
plats eller kärl
Fastighetsägaren
eller Högskolan i Borås
Borås Energi
och Miljö
Brännbart
avfall
OH-film
Mjukplast
Cellplast (frigolit)
Övrigt trä
Plast och papper som inte går att återvinna.
Kuvert med klister eller plast
Textilier
Vit påse:
Papperskorg på
kontor eller i
personalrum,
studentpentry,
undervisningssalar
och bibliotek
Lokalvården Komprimator alt.
avsedd plats eller kärl 
Fastighetsägaren
eller Högskolan i Borås
Borås Energi
och Miljö
Deponi/
Restavfall
Trasigt porslin, gips,
speglar etc.
Miljöstation Lokalvården Behållare alt. avsedd
plats eller kärl 
Fastighetsägaren Borås Energi
och Miljö
Papper Kopieringspapper
Skrivpapper
Broschyrer
Kataloger
Tidningar
Böcker
Behållare på kontor och
i kopieringsytor.
I studentmiljö på bibliotekets
samtliga våningsplan samt
på Textilhögskolan plan 3 och 4
Lokalvården
Personal
Container alt. avsedd
plats eller kärl
Fastighetsägaren Borås Energi
och Miljö
Pappers-
förpackningar
Alla förpackningar med
minst 50 % papper
Miljöstation Lokalvården Behållare alt. avsedd
plats eller kärl 
Fastighetsägaren
eller Högskolan i Borås
Borås Energi
och Miljö
Wellpapp Kartonger, emballage
av wellpapp
Behållare i
kopieringsytor
Lokalvården Rullvagnar alt. avsedd
plats eller kärl
Fastighetsägaren
eller Högskolan i Borås
Borås Energi
och Miljö
Plastförpackningar Hårdplast, mjukplast Miljöstation Lokalvården Behållare alt. Avsedd
plats eller kärl
Fastighetsägaren
eller Högskolan i Borås
Borås Energi
och Miljö
Glas Färgat glas
Ofärgat glas
Miljöstation Lokalvården Behållare alt. Avsedd
 plats eller kärl
Fastighetsägaren
eller Högskolan i Borås
Borås Energi
och Miljö
Aluminiumburkar
PET-flaskor
Aluminiumburkar
PET-flaskor
Miljöstation Lokalvården Lokalvården Lokalvården Lokalvården
Metallförpackningar Konservburkar
Aluminiumfolie
Lock
Kapsyler
Miljöstation Lokalvården Behållare alt. Avsedd
plats eller kärl
Fastighetsägaren
eller Högskolan i Borås
Borås Energi
och Miljö
Metallskrot Koppar, plåt, stål etc. Miljöstation Lokalvården/
Campus och Hållbarhet
Behållare alt. Avsedd
plats eller kärl
Campus och Hållbarhet Borås Energi
och Miljö
Hylsor Metallhylsor som
återvinns
Tunnor på skjutbana Polisen Tunnor på skjutbana Polisen Hämtas av
Stena metall
Byggavfall Byggavfall och
restprodukter
Entrepenörens
container
Entrepenörer, enligt
avtal med högskolan
Entrepenörens
contailer
Entrepenörer Entrepenörer
Möbler Skrivbord
Stolar
Hyllor
Klädskåp m.m.
Tillfällig förvaring
i källarförråd
Campus och Hållbarhet Källaren Campus och Hållbarhet Borås Energi
och Miljö
Textilier Textilier, tygklipp
Garn
Plagg
Miljöstation.
Separat kärl finns även för
användbara textiler.
Campus och Hållbarhet Simonsland i
miljöstationen
i avsett kärl. 
Campus och Hållbarhet Borås Energi
och Miljö
Farligt avfall Batterier Lämnas i miljöskåp alt.
Campus och Hållbarhet
Lokalvården/
Campus och Hållbarhet
Miljöförråd i källaren  Campus och Hållbarhet Borås Energi
och Miljö
Farligt avfall Litiumbatterier från
telefoner och datorer
Låda med vermikulit
i källaren
Campus och Hållbarhet Miljöförråd i källaren Campus och Hållbarhet Borås Energi
och Miljö
  Elektriska och elektroniska produkter:
Datorer, Monitorer
Skrivare, Video- utrustningar,
 Elmotorer, Elkablar,
Kretskort, Styr- och
reglerutrustningar
Miljöförråd i källaren Campus och Hållbarhet

Elektronikbur
i källaren
Campus och Hållbarhet Borås Energi
och Miljö
Farligt avfall Kemikalieavfall Enligt kemikalierutin Laboratorieansvariga Miljöförråd i källaren  Avfallsansvarig/
Labansvarig
Borås Energi
och Miljö
Farligt avfall Skärande och stickande I särskilt avsedda kärl Utbildningstekniker Miljöförråd i källaren Utbildningstekniker/
Campus och Hållbarhet
Borås Energi
och Miljö
Farligt avfall Vitvaror     Källaren Leverantör av ny produkt Omfattas av
producent­ansvaret
för elektriska- och
elektroniska
produkter
Farligt avfall Ljuskällor:
glödlampor, lysrör,
lågenergi- och
kvicksilverlampor
Miljöförråd i källaren Campus och Hållbarhet Miljöförråd i källaren  Campus och Hållbarhet Borås Energi
och Miljö
Farligt avfall Tonerkassetter Campus och Hållbarhet Campus och Hållbarhet Campus och Hållbarhet Campus och Hållbarhet Använda tonerkassetter
läggs för återfyllning till
leverantören
Farligt avfall Sprayburk (aerosoler) med
innehållsrester av kemikalier,
t.ex. av färger, smörjoljor,
fogskum, impregneringsmedel
Den stora tunnan med lock
i miljöförråd i källaren
Campus och Hållbarhet Miljöförråd i källaren Campus och Hållbarhet Borås Energi
och Miljö
Farligt avfall Partiklar i ventilationsfilter.
T.ex. uppkommet krutdamm
på skjutbana i ventilationsfilter
Ventilationsfilter Ventilationsfilter Fastighetsägare för
utbyte/tömning
av ventilation
Fastighetsägare.
T.ex. Borås Stad för
ventilationsfilter med
krutdamm på skjutbana
Guttasjön.
Fastighetsägare
Farligt avfall Krutdamm. Uppkommet
krutdamm på golv på
skjutbana.
Vattengolvbrunn i städförråd
på skjutbana 
Campus och Hållbarhet Skjutbanas vattengolv-
brunn, som avger larm
till Campus och
Hållbarhet när den
behöver tömmas
Campus och Hållbarhet Borås Energi
och Miljö
Farligt avfall Bly- och kopparrester.
Uppkommet från kulor
på skjutbana. 
Sitter fast i skjutmålet/
granulatvägg på skjutbana
Campus och Hållbarhet.
Christian Mohr på HB,
med specialkunskaper.
Sitter fast i skjutmålet/
granulat-vägg på
skjutbana. Kulor och granulat återvinns.
Campus och Hållbarhet.
Sugs ut av specialbil från
STAT, tillverkare av
skjutmålen.
I 5-årigt avtal mellan STAT
och HB för kulfånget ingår
 hämtning och borttransport.
STAT, en gång per år.
Farligt avfall Oljerester.
Uppkommet vid
fordonstvätt. 
Samlas i oljeavskiljare i
fordonstvätt på Sagagatan.
Campus och Hållbarhet Oljeavskiljare i
fordonstvätt
Campus och hållbarhet LBC

Källa: Miljöledningssystem – Rutin för avfallshantering
Dokument nr: M16 Dnr: 934-20
Beslutsdatum: 2020-12-01
Fastställd av: Förvaltningschef