Rutin för ledningens genomgång (M25)

Ansvar

Rektor ansvarar för att genomgången blir genomförd och att eventuella  brister som framkommit blir åtgärdade på högskolegemensam nivå. Handläggare för hållbar utveckling samordnar och förbereder genomgången. Akademichefer och förvaltningschef ansvarar för att resultatet av genomgången sprids och att eventuella brister som framkommit blir åtgärdade på respektive akademi och enhet.

Beskrivning

Ledningens genomgång ska ske på högskoleövergripande nivå minst tre gånger per år, i samband med uppföljning av måluppfyllelse, intern miljörevision och halvårsuppföljning.

Innehåll ledningens genomgångar

Ledningens genomgång beaktar följande aspekter:

LG1- Årlig avstämning

 • Måluppfyllelse
 • Efterlevnad av bindande krav

LG2 – andra kvartalet

 • Revisionsresultat
 • Presentation av nya mål för hållbar utveckling (vid ny målperiod)

LG3 – fjärde kvartalet

 • Halvårsuppföljning

Vid varje tillfälle behandlas följande punkter:

 • Uppföljning av kvarstående frågor och beslut från ledningens föregående genomgång
 • Eventuella större tillbud, avvikelser och korrigerande åtgärder som berör miljöarbetet
 • Möjlighet till ständig förbättring
 • Förändringar i
 1. externa och interna frågor som är relevanta för miljöledningssystemet
 2. intressenters behov och förväntningar, inklusive klagomål
 3. organisationens betydande miljöaspekter
 4. risker och möjligheter
 • Resursers tillräcklighet
 • Vad är prioriterade arbetsuppgifter/står på agendan inför nästa ledningsgenomgång?

Resultat från ledningens genomgångar

Ledningens genomgång ska resultera i beslutsförslag och åtgärder och bör förläggas så att den integreras i övrig verksamhetsplanering.

Resultatet av ledningens genomgångar ska omfatta:

 • Slutsatser om miljöledningssystemet är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt
 • Beslut som rör möjligheter till ständig förbättring
 • Beslut som rör behov av ändring av miljöledningssystemet, inklusive resurser
 • Åtgärder, om så behövs när miljömål inte uppnåtts
 • Möjligheter att förbättra integrering av miljöledningssystemet i andra verksamhetsprocesser, om så behövs
 • Eventuella konsekvenser för organisationens strategiska inriktning

Beslut

Ärenden som ska beslutas handläggs enligt högskolans handläggningsordning.

Dokumenterad information

Resultatet av ledningens genomgångar ska protokollföras som redovisande dokument och diarieföras.

Ansvarig handläggare: Handläggare för hållbar utveckling

Dokument nr: M25 Dnr: 596-17

Fastställd av: Förvaltningschef