Examen

Förberedelser

Utfärdande av examen bygger på en fastställd lokal examensordning, vilken före beslut har granskats av högskolans nämnder. Förslag till förändringar och tillägg samlas under innevarande år ihop, sammanställs och remitteras därefter ut i organisationen. Förändringar på nationell nivå och lokala krav kopplade till en specifik utbildning är exempel på denna typ av förändringar.

Utbildningsplanens betydelse

Examensfunktionen har en stödjande roll vid fastställande av utbildningsplaner. Innan en ny utbildningsplan fastställs har den granskats av examensfunktionen. Vid revideringar av utbildningsplaner är funktionen ett stöd i frågor som kan påverka examen.

Uppföljningen av de avvikelser som identifierats vid bedömning och utfärdande av examen kan leda till förändringar i utbildningsplaner och/eller förändringar i lokal examensordning.

Bedömning

Ansökan om examen bygger på kontroll av att studentens resultat motsvarar de krav som ställs av lokal examensordning. Examen utfärdas utifrån att studenten har genomgått ett program eller läst fristående kurser. Vid utfärdande av programexamen görs kontroll mot aktuell utbildningsplan. I annat fall görs kontrollen mot lokal examensordning. Vid utfärdande av examen på avancerad nivå kontrolleras även att det finns en behörighetsgivande examen. I de fall programantagen student har avvikelser från beslutad utbildningsplan verifieras detta mot ämneskunnig expertis, i syfte att säkerställa examensmålen.

Samtliga handläggare på Examensfunktionen utfärdar alla typer av examina vilket genererar en bred kompetens och minskad sårbarhet. Funktionen har även som praxis att korrekturläsa alla examensbevis före ett utfärdande (i syfte att upptäcka eventuella fel).

Examensfunktionens kontaktyta gentemot akademier och övrig administration varierar mellan utbildningsadministratörer, programansvariga och studierektorer beroende på vilken kompetens som för tillfället efterfrågas.

Stöd och nätverk

Stöd för kontroll är antagningssystemet NyA och studiedokumentationssystemet LADOK, där tidigare meriter, studieresultat och tillgodoräknanden dokumenterats. Utöver systemstöd arbetar funktionen kontinuerligt med aktuella frågeställningar såsom tolkningsfrågor och praktisk handläggning inom examensområdet. Detta sker bland annat i samverkan med motsvarande funktioner och kompetenser på andra lärosäten i ett sektorsgemensamt nätverk.

Överklaganden

Överklaganden som kan leda till förändringar i eller tillämpningen av lokal examensordning är en del av funktionens uppföljningsarbete Det finns därför en rutin som beskriver hur ett överklagandeärende ska hanteras.