Kvalitetsarbete

Våra utbildningar är kvalitetssäkrade!
Vi är ett av de första lärosätena som fått godkänt när vi kvalitetsgranskades. 

Följande sidor tar sin utgångspunkt i högskolans visualisering av kvalitetsprocessen för utbildning. Innehållet syftar till att ge en vidare och fördjupad förståelse för hur Högskolan i Borås arbetar med kvalitetsprocessens olika delar.

Informationen riktar sig till alla högskolans medarbetare och i synnerhet de som inom ramarna för sina tjänster är direkt ansvariga för eller involverade i det kontinuerliga och systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbetet vid högskolan genomförs utifrån fyra ledord: 

Integrerat – Kvalitet i verksamheten åstadkoms i medarbetares och studenters dagliga arbetsuppgifter och interaktion. Kvalitetssäkrande rutiner är utformade i samråd med medarbetare och studenter så att de upplever nyttan av rutinerna och känner sig delaktiga och engagerade i att utveckla verksamhetens kvalitet.

Enhetligt – Rutiner för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling är utformade lika för all forskning och utbildning såvida det inte finns särskilda skäl till olikheter. Det senare ger utrymme till flexibilitet när så behövs. Enhetlighet skapar tydlighet, effektivitet och rättssäkerhet, samt främjar transparens.

Transparent – Öppenhet och transparens ska prägla kvalitetsarbetet vid högskolan. Kvalitetspolicy, kvalitetssystemet, dess rutiner och kriterier samt resultat och vidtagna åtgärder från genomförda kvalitetsgranskningar ska vara lättillgängliga för medarbetare, studenter och andra intressenter. Transparens är en förutsättning för förståelsen om hur den egna insatsen påverkar och påverkas av den övriga verksamheten.

Skarpt – Högskolans kvalitetsarbete ska vara verkningsfullt och leda till kontinuerlig utveckling. Oberoende, externa granskningar av kvalitet genomförs regelbundet. Identifierade styrkor och svagheter ligger till grund för utvecklingsarbete och konkreta åtgärder.