Kvalitetsarbete för utbildning

Utöver de lagar och förordningar regering och riksdag beslutar om följer kvalitetsarbetet vid högskolan de europeiska riktlinjerna för kvalitetsarbete, Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (kort: ESG). Det finns sammanlagt tio standarder som berör den interna kvalitetssäkringen av högskolans utbildningar.

Högskolans mål är att erbjuda kompletta akademiska miljöer där forskning och utbildning förutsätter och berikar varandra samt där samverkan med omvärlden och en prioritering av hållbar utveckling genomsyrar verksamheten. Dessa miljöer kännetecknas av en välavvägd balans mellan kvalitetsaspekter såsom måluppfyllelse och forskningsanknytning i utbildning och effektiv resursanvändning i en verksamhet som sätter studentens lärande i centrum.

Kvalitetsprocessens delar

Bilden av kvalitetshjulet för utbildning ger en överblick över hur Högskolan i Borås genom specifika aktiviteter säkerställer systematisk och dokumenterad kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av högskolans utbildningar. I centrum står studentens lärande: Vi ska utveckla en lärandemiljö utifrån aktuell forskning. Utbildningen ska på alla nivåer vara forskningsanknuten och studenterna ska så tidigt som möjligt bli involverade i forskningen. Studenterna ska ges stora möjligheter att påverka och ta ansvar för eget lärande. Aktiviteterna utgår från utbildningsprocessens olika faser: förutsättningar, genomförande och resultat.

Förutsättningar

I förutsättningar ingår en systematisk granskning och värdering av utbildningsutbudet samt högskolans resursfördelning till utbildningar och studentstöd. Förutsättningar innefattar även högskolans processer för att säkerställa ändamålsenlig rekrytering och kompetensutveckling av högskolans medarbetare, liksom säkerställandet av att rätt information om utbudet når studenter, anställda och allmänhet.

ESG 1.2 Utformning och inrättande av utbildning 
Lärosätena har processer för utformningen och inrättan­det av utbildningar. Utbildningarna är utformade med övergripande utbildningsmål, som är i linje med lärosätets strategi och explicita lärandemål. 

ESG 1.5 Undervisande personal

Lärosätena säkerställer kompetensen hos lärarna. Miljön uppmuntrar till förnyelse av undervisningsmetoder och användningen av ny teknik samt uppmuntrar aktiviteter som stärker kopplingen mellan utbildning och forskning.

ESG 1.6 Läranderesurser och studentstöd
Lärosätena avsätter tillräcklig finansiering för lärande och undervisningsaktiviteter samt säkerställer att det finns ändamåls­enliga och lättillgängliga läranderesurser samt studentstöd. Vid fördelning, planering och tillhandahållande av läranderesurser och studentstöd beaktas behoven hos en heterogen studentpopulation samt övergången till studentcentrerat lärande och flexibla lärande- och undervisningsformer.

Högskolan i Borås bedriver ett systematiskt arbete med att kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla utbildningsverksamheten. Kvalitetsarbetet tar sin grund i Policy för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås (dnr 454-19) som tillämpas på alla nivåer och bygger på en samverkan mellan högskolans ledning, medarbetare och studenter.

All undervisning bedrivs i funktionella lärandemiljöer, med tillgång till ändamålsenliga lokaler, adekvat teknisk infrastruktur samt bibliotek med nödvändig litteratur. De studerande erbjuds olika former av stöd, som studievägledning, lärandestöd och annan rådgivande eller stödjande personal. Högskolan arbetar tillsammans med studenter och studentkår med att värdera lärandemiljön.

Anställningsförfarandet vid Högskolan i Borås säkerställer att berörd personal har de kvalifikationer och den kompetens som krävs för den aktuella utbildningsverksamheten. Planering av behov och lärarkompetens görs löpande utgående från upprättade kompetensförsörjningsplaner. Lärares högskolepedagogiska kompetensutveckling stöttas av enheten för pedagogisk utveckling och forskning medan den ämnesmässiga kompetensutvecklingen säkerställs genom forskning eller annan kompetensutveckling inom ramarna för anställningen.

Vid Högskolan i Borås finns regelverk för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurser och program samt för inrättande och avveckling av huvudområden. Utveckling av nya utbildningar görs enligt fastställd modell som säkerställer utbildningens relevans, forskningsanknytning och kvalitet. Kollegiala organ fastställer utbildningsplaner och kursplaner samt utser examinatorer. Varje år genomförs en systematisk granskning och värdering av utbildningsutbudet, vilken ligger till grund för högskolans resursfördelning till utbildningar.

Högskolan i Borås sammanställer och publicerar regelbundet information om de utbildningar som erbjuds. Informationen innehåller aktuella uppgifter om utbildningarnas innehåll, förkunskapskrav, urvalskriterier, examina, arbetsmarknad etc. samt annan information av betydelse (t.ex. olika utvärderings- och granskningsresultat) för de studerandes val av utbildning.

Genomförande

I genomförande ingår utöver rättssäkra processer för antagning och examen det som är kärnan i utbildningsverksamheten: studenternas lärprocesser och lärarnas bidrag till dessa genom undervisning, inklusive examination.

ESG 1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning
Lärosätena säkerställer att utbildning ges på ett sätt som stimulerar studenternas motivation, självreflektion och engagemang så att de kan ta en aktiv roll i lärandeprocesserna och att detta återspeglas i bedömningen av studenterna. Bedömningen låter studenterna visa i vilken utsträckning lärandemålen har uppnåtts.

ESG 1.4 Antagning av studenter, progression, erkännande och utfärdande av examensbevis 
Lärosätena tillämpar på ett konsekvent sätt fördefini­erade och publicerade regler som omfattar hela studentens studietid, det vill säga antagning, progression, erkännande och utfärdande av examensbevis.

Högskolan i Borås har utformat rättssäkra bestämmelser och processer för antagning, examination och utfärdande av examen. Bedömning av studenternas progression sker med utgångspunkt från målen i examensordningen, lokalt formulerade mål och uppsatta kursmål. Examinationen är utformad så att den både möjliggör kunskapskontroll och blir ett inlärnings- och utvecklingstillfälle. Kursplanerna säkerställer de mål studenten förväntas uppnå efter genomförd examination. Utfärdade examensbevis visar att studenten nått i utbildningsplanen fastställda mål och kursfordringar.

Studenterna vid Högskolan i Borås förväntas ta en aktiv roll i lärprocesserna. Utbildningarna ska därför vara upplagda så att de stimulerar studentens nyfikenhet, reflektion, prövande hållning och självständighet. Genom forskningsanknytning och samverkan med olika samhälleliga aktörer ska utbildningarna tillgodose såväl individens som samhällets behov av nödvändiga kunskaper och färdigheter. De ska även ge förutsättningar till personlig utveckling och livslångt lärande.

Studentstöd ges i form av karriärservice, språkpedagogiskt stöd, studenthälsa, studentexpedition, studenthälsa, studievägledning, stöd till studenter med funktionsnedsättning etc.

Resultat

I resultat ingår den kontinuerliga uppföljning och analys som ska genomsyra alla utbildningar, och som tillsammans med kursutvärderingar, programutvärderingar och utbildningsutvärderingar ska ligga till grund för kontinuerlig utveckling av utbildningarna.

ESG 1.7 Informationshantering Lärosätena säkerställer att de samlar in, analyserar och använder relevant information för en effektiv styrning av sina utbildningar och övriga aktiviteter (nyckeltal, studentnöjdhet, karriärvägar för utexaminerade etc.).

ESG 1.8 Information till allmänheten 
Lärosätena publicerar information om den egna verksamheten, inklusive utbildningarna, som är tydlig, korrekt, objektiv, uppdaterad och lättillgänglig (utbildningsutbud, förkunskapskrav, lärandemöjligheter etc.).

ESG 1.9 Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningarna
 
Lärosätena följer kontinuerligt upp och granskar regelbundet utbildningarna för att säkerställa att studenterna uppnår uppsatta mål och att utbildningarna motsvarar studenternas och samhällets behov. Granskningarna leder till kontinuerlig förbättring av utbildningarna. 

ESG 1.10 Regelbunden extern kvalitetssäkring
 
Lärosätena genomgår regelbundet en extern kvalitetssäkring, som är i linje med ESG. Extern kvalitetssäkring av olika slag kan kontrollera hur effektiv lärosätenas interna kvalitetssäkring är samt erbjuda lärosätet nya perspektiv.

Information om studenters och lärares utbildningserfarenheter inhämtas kontinuerligt. Alla kurser och utbildningsprogram vid Högskolan i Borås utvärderas löpande. Kurs- och programutvärderingarna utgör underlag för akademiernas verksamhetsplanering. Fokus för kursutvärderingarna ligger på genomförande och lärande medan programutvärderingarna fokuserar på utbildningens relevans och upplägg. Akademierna ansvarar för att planera och genomföra uppföljning av respektive utbildning efter genomförd utvärdering. Resultat av uppföljningar och utvärderingar, liksom konsekvenserna av desamma, redovisas för utbildningarnas intressenter.

Alla utbildningsprogram genomgår regelbunden utvärdering vid högskolan eller av UKÄ och genomförs med stöd av externa bedömare. Resultatet från utvärderingarna ligger till grund för eventuella åtgärdsplaner. Syftet med dessa granskningar är en kontinuerlig utveckling av utbildningarnas kvalitet i relation till omvärld och aktuell forskning inom såväl ämne som högskolepedagogik.

Verksamheten ska på ett systematiskt sätt samla in nyckeltal och annan relevant information för analys av behov på högskolans olika nivåer. Informationen ska utgöra underlag för planering av utbildningsverksamheten.

Det systematiska kvalitetsarbetet för utbildning vid Högskolan i Borås utvärderas återkommande av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Syftet med dessa utvärderingar är att säkra utbildningarnas kvalitet i relation till lagstadgade krav och nationella kvalitetskriterier. Vidare genomför UKÄ i förekommande fall även utbildningsutvärderingar och tematiska utvärderingar. 

Länkar till styrdokument och rutiner

ESG (European Standards and Guidelines) på svenska (PDF)

Högskolans ”Policy för Kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås” (dnr 454-19)
Grunden för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås.

Högskolans ”Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för utbildning vid Högskolan i Borås (dnr 868-16)
Riktlinjerna beskriver högskolans interna kvalitetssäkringsarbete inom utbildning och belyser de principer, ansvarsförhållanden och aktiviteter som ligger till grund för arbetet.

Högskolans ”Kvalitetssäkringssystem avseende utbildning för Högskolan i Borås”(dnr 869-16) 
Beskriver kvalitetssäkringssystemet för utbildning vid Högskolan i Borås.