Högskolans ansvar som arbetsgivare

Arbetet med aktiva åtgärder avseende verksamhetens arbetsförhållanden när det gäller den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har många beröringspunkter med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Högskolan har för avsikt att i de delar regleringen i diskrimineringslagen och arbetsmiljöregelverket sammanfaller i det systematiska arbetsmiljöarbetet även beakta diskrimineringsperspektivet avseende samtliga diskrimineringsgrunder för arbetet med aktiva åtgärder.

Diskrimineringslagen (2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering eller på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter.
I arbetet med aktiva åtgärder ska följande områden beaktas:

– arbetsförhållanden

– bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor

– rekrytering och befordran

– utbildning och övrig kompetensutveckling

– möjligheter att förena arbete och föräldraskap.

därutöver åligger det högskolan som arbetsgivare att:

  • främja en jämn könsfördelning – även på ledande positioner
  • ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (bestraffning)
  • genomföra årliga lönekartläggningar

Aktiva åtgärder på högskolan

Högskolan kartlägger och analyserar risker för diskriminering och trakasserier på en övergripande nivå, vilket beskrivs nedan. Utöver de övergripande kartläggningarna ansvarar respektive akademi/verksamhetsstödets för att undersöka och analysera risker inom respektive verksamhet.

Systematiska arbetsmiljöarbete

Högskolan kartlägger risker för diskriminering främst genom ett systematiska arbetsmiljöarbete. Medd systematiskt arbetsmiljöarbete menas högskolans arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Högskolan undersöker regelbundet arbetsförhållandena och bedömer riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Vi gör riksinventeringar genom skyddsronder, medarbetarenkäter, tillbudsanmälningar eller annan riskbedömning. Läs mer om högskolans arbetsmiljöarbete.

Medarbetarenkät

Under våren 2017 fick högskolans anställda möjlighet att besvara en medarbetarenkät vars syfte var dels att följa upp arbetsmiljön som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet, dels att utvärdera olika delar av verksamheten och identifiera utvecklingsområden för att förbättra och effektivisera högskolan som organisation. Svarsfrekvensen var på 79 % vilket får anses som god och ett tecken på engagerade medarbetare, enkäten är den första av tre som kommer att genomföras tillsammans med samma leverantör vilket gör att det kommer att bli en tydlig, systematisk uppföljning på arbetsmiljöarbetet framöver.

Enkäten sammanfattas i elva förbättringsområden, medarbetarkraft, arbetsrelaterade utmattning, arbetstakt, effektivitet, delaktighet, sociala klimat, lärande i arbete, återkoppling, ledarskap, medarbetarskap och målkvalitet samt ett område som berörde diskriminering, mobbing och trakasserier. De olika områdenas värden ger ett nuläge (prestationsnivån). Förbättringsområdenas värde har olika stor påverkan på prestationsnivån, och viktas därför olika. Totalt på högskolan har vi en prestationsnivå på 64 vilket indikerar att högskolan befinner sig i en ”komfortzon”. Medarbetarenkäten behandlade samtliga diskrimineringsgrunder. Resultatet av medarbetarenkäten presenterades för medarbetarna och ett förbättringsarbete på respektive nivå i organisationen har påbörjats och kommer att följas upp årligen.

2019 kommer högskolans anställda att återigen besvara medarbetarenkäten.

Tillgänglighetsenkät

Högskolan i Borås har deltagit Myndigheten för delaktighet, MFD, tillgänglighetsenkät. Det senaste resultatet visade att vi har mycket  god tillgänglighet till lokaler, information och verksamhet då vi låg i topp av samtliga lärosäten och myndigheter. Analysen av resultatet föranledde därför inte några särskilda satsningar utan föregående års handlingsplan ligger fast.

Arbetet sker i samverkan med fackliga organisationer

Arbetstagarna företräds av fackliga organisationer som tillsammans med arbetsgivaren har ingått ett lokalt arbetsmiljöavtal som reglerar organisationen av högskolans arbetsmiljöarbete