Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor

Högskolan kommer årligen att genomföra en lönekartläggning. Resultatet av kartläggningen resulterar i förekommande fall i en handlingsplan och HR ansvarar för lönekartläggningen.

Fortlöpande åtgärder

Genomföra årliga lönekartläggning

Lönekartläggning kommer att genomföras varje år vid högskolan som en del av löneöversynsporcessen.

Det innebär att högskolan årligen kommer att genomföra en lönekartläggning. I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera
1. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och
2. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

Arbetet ligger på en strukturell och kollektiv nivå. Resultatet av kartläggningen resulterar i förekommande fall i en handlingsplan och HR ansvarar för lönekartläggningen. 2018 års lönekartläggning är diarieförd, dnr. 475-18.

Särskilda åtgärder 2019

Arbetsvärdering

Under 2019 kommer ett fördjupat arbete kring lönekartläggningen att genomföras med särskilt fokus på arbetsvärderingsfrågor.

Ansvarig: HR