Förnyad konkurrensutsättning

Av respektive ramavtal med förnyad konkurrensutsättning framgår det hur den förnyade konkurrensutsättningen ska gå till. Vanligtvis skickar Högskolan en avropsförfrågan, dvs. en skriftlig inbjudan till ramavtalsleverantörerna att lämna anbud i enlighet med de villkor som angetts i ramavtalet. Högskolan får i avropet precisera och komplettera villkor i enlighet med vad som framgår enligt ramavtalet. Högskolan ska ange tidpunkt för när avropssvaret ska vara ingivet och denna tidsfrist ska vara tillräcklig (skälig) med hänsyn tagen till avropets art och omfattning.

Tänk på följande vid avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning:

  • det råder absolut sekretess för anbuden
  • om tilldelningsbeslut fattas ska det kommuniceras med alla som svarat på avropet
  • om den frivilliga avtalsspärren ska tillämpas och om den sista dagen för avtalsspärr inträffar på en lördag, söndag eller annan helgdag gäller den s.k. söndagsregeln. Man avvaktar nästkommande dag och avtal får som tidigast tecknas dagen efter det.
  • den upphandlande myndigheten ska vid förnyade konkurrensutsättningar begära in sådana kompletterande dokument som visar aktuella förhållanden hos leverantören.

Flödesschema för förnyad konkurrensutsättning.

Instruktion och mall för tilldelningsbeslut

Ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning (även kallad FKU) innebär att den upphandlande myndigheten vid varje avrop (alltså köp) är skyldig att göra en ”mini-upphandling” där man frågar samtliga leverantörer som har ramavtal om att lämna in ett anbud som sedan utvärderas och tilldelas. Här fungerar ramavtalet som en liten första kvalificeringsrunda av leverantörerna kan man säga och sedan görs det en ny utvärdering av till exempel pris eller kvalitet vid varje avrop.

Det är viktigt att det redan i ramavtalet framgår vilka baskrav som gäller för den upphandlade varan/tjänsten samt att man tydligt har beskrivit hur framtida förnyade konkurrensutsättningar kommer gå till och på vilka grunder framtida kontrakt ska tilldelas. Den som avropar får alltså inte i den förnyade konkurrensutsättningen väga in helt nya aspekter.

Vid en förnyad konkurrensutsättning är det möjligt för samtliga parter på ett ramavtal att överpröva en tilldelning av ett underkontrakt. Den upphandlande myndigheten har även möjlighet att tillämpa en så kallad frivillig avtalsspärr, detta meddelas i sådana fall vid tilldelningen. Om frivillig avtalsspärr tillämpas har man minst 10 dagar på sig (eller den längre tidsfrist som anges) att begära en ogiltigförklaring av avtalet, om ingen spärr tillämpas finns dock ingen bortre gräns för den leverantör som vill klaga på hur tilldelningen gick till.

Man kan hitta ramavtal med förnyad konkurrensutsättning från Kammarkollegiet på deras sida avropa.se