Ramavtal

Kammarkollegiet bistår med ramavtal inom olika områden gällande varor och tjänster. Högskolan i Borås är även med på andra lärosätens avtal. 

Ramavtalen är bindande för högskolan och ska i enlighet med inköpspolicyn samt den statliga inköpssamordningen följas.

Avrop från ramavtal ska göras i enlighet med villkoren i ramavtalet, t ex. genom förnyad konkurrensutsättning eller rangordning.

Om avtal från Kammarkollegiet av någon anledning inte kan användas ska det göras en avstegsanmälan. Kontakta upphandlarna om detta skulle bli aktuellt.

Information om de befintliga ramavtalen hittar du här:
Kammarkollegiets statliga ramavtal, https://avropa.se/
Andra lärosätens ramavtal som vi får avropa ifrån, avtalskatalog

Flödesschema för avrop från rangordnat avtal (ej förnyad konkurrensutsättning).

Ofta använda ramavtal

Konferenshotell och kursgårdar (extern länk)
Hotell (extern länk)
Bokinköp

Observera att inom nedan områden görs högskolans inköp av särskilda avdelningar inom verksamhetsstödet:

 

Avklarade avrop av tjänster/varor som högskolan gjort

Högskolan har från ramavtalet Mangement - Verksamhets- och organisationsutveckling (Kammarkollegiets dnr 96-28-2014) avropat Sonder AB som leverantör av uppdrag gällande rådgivning samt allmänt projektstöd inom större administrativa verksamhets-utvecklingsfrågor som högskolan har behov av i specifika projekt. Stödet avser allmänt stöd kring genomförande av förändringsarbete till ansvarig befattning vid högskolan enligt följande:

  • Övergripande verksamhetsansvarig; Stöd i övergripande projektledningsfrågor
  • Operativt verksamhetsansvarig; Stöd i övergripande projektledningsfrågor samt kring genomförande av förändringsprojekt
  • Projektledning; Stöd i frågor kring genomförande av förändringsprojekt

Exempel på allmänt projektstödsaktiviteter:

  • Utformning av projektplan, tidsplaner, kommunikationsplan m.m.
  • Genomförande av kartläggningsaktiviteter
  • Utformning av rapporter
  • Rådgivning till projektansvariga avseende genomförande av projektaktiviteter

Exempel på ett specifikt uppdrag är administrativt projektstöd i samband med framtagande av en projektplan gällande upphandling och implementering av standardsystem för planering och uppföljning.

Leverantören ska inte utöva någon formell arbetsledning i samband med genomförandet av uppdragen. Bemanning av projekt (projektledare, styrgrupp m.m.) ska utgöras av högskolans personal.

Kontakt kan tas direkt med Sonder AB (kontaktuppgifter finns diariefört under dnr 025-20), men kan också kontakta Linda Sörensen vid högskolan. Det är avropat ett fast totalt timbelopp om 1180 kr exklusive moms. Kostnader för resor och logi ska ingå i detta pris.