Certificate on Financial Statements H2020

Certificate on Financial Statement (CFS) är ett revisorsintyg i vilket alla rapporteringsperioders kostnader granskas. Intyget ska endast upprättas och lämnas in i samband med slutrapporten och täcka hela projektet från start till slut. Högskolan i Projektledare och ekonom intygar i dokumentet Letter of representation att projektet redovisats i enlighet med gällande regelverk och att alla underlag gjorts tillgängliga för revisorn för att kunna genomföra en granskning.

Granskningen sker utifrån både god redovisningssed och de krav och riktlinjer som EU har satt upp. De ramverk som projektet granskas utifrån framgår av dokumentet Terms of Reference som  upprättas mellan revisionsbolaget och Högskolan i Borås.  Granskningen rapporteras sedan av revisorn i den standardiserade rapporten Independent Report of Factual Findings on costs declared under Horizon 2020 Research and Framework Programme.

Terms of Reference (Word)
Letter of Representation (Word)
Independent Report of Factual Findings on costs declared (Word)
Underlag till revisor för granskning (Excel)

Högskolan i Borås avropar revision- och granskningstjänster avseende revisorsintyg i externfinansierade projekt enligt ramavtal.

Gå vidare för mer information om gällande ramavtalsleverantör för revisions- och granskningstjänster.