Revisorsintyg

Högskolan i Borås avropar revision- och granskningstjänster avseende revisorsintyg i externfinansierade projekt enligt ramavtal 23.3-4613-2023 revision- och granskningstjänster för finansiell revision.

Avrop sker genom att en skriftlig beställning per e-post görs av institutionens ekonom och att revisionsbyrån accepterar denna. Ramavtalet är rangordnat vilket innebär att avropsförfrågan (beställning) ska ske till leverantörerna enligt denna turordning.

  1. Ernst & Young AB
  2. KPMG AB
  3. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ett avrop av revisionstjänst ska innefatta följande:

  • Ramavtalsnummer (se avtalsnummer för respektive leverantör enligt rangordning)
  • Vad ska göras - omfattning
  • När ska det göras - tidplan när det är tänkt att göras
  • Bakgrundsinformation
  • Kontaktperson

Det går bra att kontakta ett lokalt EY-kontor eller en av deras revisorer direkt. Ernst & Young AB önskar också att kopia på avropad tjänst sänds till avrop@se.ey.com som cc.

Gå till ramavtalet för revision- och granskningstjänster för finansiell revision (extern länk till avropa.se)