Certificate on Financial Statements HEU

Certificate on Financial Statement (CFS) är ett revisorsintyg i vilket samtliga kostnader granskas. Intyget ska enligt standardklausulen upprättas och lämnas in i samband med slutrapporten om man ackumulerat begär EUR 430 000 eller mer i finansiering och täcka hela projektet från start till slut. Exakta beloppsgränser och tidpunkter för intyg som gäller det specifika projektet anges i Data sheet i dess Grant Agreement. Högskolan i Projektledare och ekonom intygar i dokumentet Letter of representation att projektet redovisats i enlighet med gällande regelverk och att alla underlag gjorts tillgängliga för revisorn för att kunna genomföra en granskning.

Granskningen sker utifrån både god redovisningssed och de krav och riktlinjer som EU har satt upp. Vilka ramverk som projektet granskas utifrån och vad revisorn ska granska framgår av intyget under avsnittet Terms of Reference. De eventuella avvikelser, observationer och upptäckter som granskningen resulterar i rapporteras sedan av revisorn i intyget under avsnittet Certificate.

Certificate on Financial Statement HEU (Word)

Underlag till revisor för granskning (Excel)

Högskolan i Borås avropar revision- och granskningstjänster avseende revisorsintyg i externfinansierade projekt enligt ramavtal.

Gå vidare för mer information om gällande ramavtalsleverantör för revisions- och granskningstjänster.