Data Access Unit (DAU)

DAU är en lokal funktion på lärosätet som erbjuder stöd till forskare i frågor som rör tillgängliggörandet och bevarandet av forskningsdata. Förkortningen DAU står för Data Access Unit.

Det stöd som DAU:en kan erbjuda är exempelvis att utbilda och ge support i frågor gällande datahantering, dokumentation och datakurering och att ta emot dataset med tillhörande beskrivningar som behöver granskas för att se till att de håller tillräcklig kvalitet för att kunna tillgängliggöras och återanvändas. DAU:en har nära kontakter med Svensk Nationell Datatjänst.

Vill du ha stöd och service från DAU kontaktar du hb-dau@hb.se

Medarbetarna som ingår i högskolans DAU är:

 • Anna Dahlén, informationssäkerhetssamordnare
 • Pieta Eklund, bibliotekarie 
 • Åsa Enmyren, arkivarie
 • Henrik Schmidt, juridisk handläggare
 • Signe Wulund, bibliotekarie

Medarbetarna innehar tillsammans kompetenser inom områden som

 • Vana av forskarservice
 • Väletablerade kontaktnätverk inom såväl forskningsenheter som stödfunktioner på lärosätena
 • Förståelse för arkiveringsprocessen och insikt i arkivfrågor
 • Juridisk kompetens, särskilt med relevans för forskningsdata
 • Erfarenhet av/förståelse för forskning och forskningsdatahantering
 • Planering av datahantering och forskningsprojekt
 • IT-säkerhet
 • Teknisk lagring
 • Databaser

DAU:en är ingen organisatoriskt separat enhet, utan ska ses som en funktion som arbetar med service och stöd för att forskningsdata producerade av lärosätets forskare görs sökbara, tillgängliga och möjliga att återanvända. I funktionen samlas en rad olika kompetenser som är viktiga för forskare att rådgöra med i de fall där exempelvis finansiärer kräver speciella insatser kring forskningsdata för att kunna erhålla finansiering.

Här kan du läsa mer om forskningsdata