Individuell studieplan

Den individuella studieplanen (ISP) är en överenskommelse mellan dig som doktorand, dina handledare, examinator och högskolan om de åtaganden som ska genomföras inom ramen för din forskarutbildning. En viktig del i början av din forskarutbildning är att tillsammans med huvudhandledare upprätta en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska upprättas senast tre månader efter din studiestart och därefter följas upp och revideras minst en gång per år. Ändamålet med den individuella studieplanen är att vara ett dokument som systematiserar dina utbildningsaktiviteter och följer din progression genom utbildningen. Progressionen i denna kontext måste ses som mer än ”att göra saker”, och måste kopplas till lärandemålen i den allmänna studieplanen.

I studieplanen ingår information om vilka kurser som du planerar att ta utöver de obligatoriska inom ditt forskningsämne och vilka kurser från utbudet av mer generella, generiska doktorandkurser som du väljer att läsa. Planen innehåller också information om din forskningsuppgift samt eventuellt andra poängsatta moment för att du ska nå målen för doktorsexamen (alternativt licentiatexamen). Studieplanen kan även komma att ha en rättslig verkan, exempelvis när indragning av resurser kan komma att bli aktuellt i lägen då studiegången inte efterföljs trots upprepade tillsägelser och insatser från högskolan.

Studieplanen ska skrivas under av dig och din huvudhandledare och godkännas av examinator i de fall du går en utbildning där en sådan ska finnas. Därefter skall studieplanen med dess uppdateringar fastställas av ansvarigt forskarutbildningsutskott alternativt KFU.

Forskning, och därmed även forskarutbildning har med nödvändighet ett inslag av oförutsägbarhet. Det är viktigt då det oväntade inträffar, att du med dina handledare diskuterar ett eventuellt behov av att anpassa din individuella studieplan till den nya situationen. Eventuella revideringar skall sedan fastställas av forskarutbildningsutskott/KFU.

Om du som doktorand har annan arbetsgivare än Högskolan i Borås ska det även finnas ett godkännande från arbetsgivarens sida om att tid för utbildningen är avsatt inom den ordinarie tjänsten samt hur utbildningen finansieras.