Kurser

Kursdelens omfång skiljer sig åt mellan de olika forskarutbildningsämnena vilket framgår av de allmänna studieplanerna. I de allmänna studieplanerna framgår också vilka kurser som är obligatoriska för att doktorsexamen ska kunna utfärdas. 

De olika forskningsområdena vid högskolan anordnar många av de nödvändiga kurser som ska ingå i doktorandutbildningens kursdel. Dessutom erbjuds högskolegemensamma kurser genom högskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd (FoU-nämnden). De högskolegemensamma kurserna riktar sig primärt mot högskolans egna doktorander, men i mån av plats kan även externa doktorander deltaga. 

Som doktorand planeras de kurser som du ska läsa tillsammans med handledare och studierektor. Denna planering läggs in i den individuella studieplanen som beskriver vad som ska göras under det närmaste året.

Det kan finnas tillfällen då en genomförd kurs behöver justeras i relation till det aktuella forskningsämnet. Det är examinator, eller av FUU utsedd person, som värderar forskarutbildningskursens värde i särskild blankett och meddelar dig relevant kurspoäng.

I de fall tillgodoräknande åberopas för kurser som du genomfört innan forskarutbildningen påbörjats vid Högskolan i Borås, eller genomförts vid annat lärosäte, ska särskild blankett för tillgodoräknande användas. Tillgodoräknande prövas av examinator, eller av FUU utsedd person.

För dig som är doktorand antagen vid annat lärosäte ska s.k. "Särskilt tillstånd" beviljas för att du ska kunna deltaga vid kurs som ges vid Högskolan i Borås.

Större delen av högskolans kursutbud återfinns under sidan kurskatalog.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning och kurser

Det finns viss möjlighet att få tillgodoräkna kurser från din grundutbildning alternativt tidigare forskarstudier vid andra lärosäten. Vilken tillgodoräkning som kan göras diskuteras i samråd med din handledare, examinator eller studierektor.

Löpande kursutvärdering

Högskolans arbete avseende löpande kursutvärderingar ska möjliggöra för forskarstuderande att utöva inflytande och ta ansvar för sitt eget lärande. Kursutvärderingar ska också utgöra underlag för systematisk och kontinuerlig utveckling av utbildningen. En kursutvärdering ska baseras på en mängd olika underlag som ska möjliggöra för en samlad analys av kursens utvecklingsbehov. Vilka underlag som ska beaktas framgår av högskolans riktlinjer och rutiner.