Handledarbyte

Begäran om byte av handledare gör du skriftligen till studierektor och berörd nämnd eller dess utskott.

Beslut om att tillsätta en ny huvudhandledare grundat på önskemål från dig som doktorand skall tas i forskarutbildningsutskottet alternativt KFU-nämnden. En begäran om att enbart byta biträdande handledare hanteras i första hand genom dialog på akademinivå.

Om byte av handledare sker ska din individuella studieplan uppdateras.