Licentiatseminarium

Antalet kurspoäng som fodras för licentiatexamen kan variera mellan forskarutbildning och anges i din allmänna studieplan. Uppsatsen ska även ha presenterats och granskats vid ett offentligt seminarium. Utfallet av seminariet ska dokumenteras i ett licentiatprotokoll som signeras av examinator, och justeras av handledaren.

Anmälan om licentiatseminarium

Anmälan om licentiatseminarium bör göras senast två månader i förväg till aktuellt forskarutbildningsutskott (FUU)/KFU, som fastställer tidpunkt, plats och ordförande för seminariet.

Utformning och tryckning

Licentiatuppsats utformas antingen som ett sammanläggningsarbete bestående av delarbeten med en ramberättelse (kappa), alternativt utformas uppsatsen som en monografi. I kappan ska en sammanfattning på svenska (max en sida) ingå. Uppsatsen ska dessutom förses med ett titelblad, motsvarande en avhandlings "spikblad", vilket innehåller uppgifter om titel på uppsatsen, författare, tid & plats för seminariet, samt ett engelskspråkigt "abstract". Uppsatsen ska också förses med ISBN identitet, vilket kan fås från högskolans bibliotek, före tryckning sker.