Arkivering, gallring och diarieföring

Du har som anställd en skyldighet att känna till och följa regelverket för arkivering och gallring av information. Det innebär i korthet att du ska:

  • Skicka information som ska bevaras till Arkiv & registratur för arkivering
  • Radera information som ska gallras vid den tidpunkt då informationen ska gallras

Informationshanteringsplan

För att underlätta för anställda har en informationshanteringsplan tagits fram. Den sammanfattar bestämmelserna för hur högskolans information ska hanteras avseende arkivering och gallring (radering). Eftersom informationshanteringsplanen utgår från gällande lagstiftning så är det obligatoriskt att följa den. 

Informationshanteringsplanen innehåller instruktioner för hantering av information inom styrande, stödjande samt utbildningsprocesser. Dessutom ingår ett antal generella gallringsregler som gäller oavsett verksamhetsområde. För forskning finns det än så länge en särskild plan, se nedan.

Observera att Exceldokumentet är utformat så att man "fäller ut" rader genom att klicka på plustecknen längst till vänster.