Key moving toward a keyhole full of light

Öppen tillgång

Publikations- och betalmodeller

Öppet tillgängliga tidskrifter tar betalt för att publicera artiklar. Rent öppna tidskrifter gör alla artiklar som publiceras öppet tillgängliga för alla att läsa utan kostnad. Detta kallas ibland gyllene öppen tillgång.

Prenumerationstidskrifter tar inte betalt för publicering, men tar däremot betalt av alla som vill läsa artiklarna. På Högskolan i Borås går ca 50% av mediabudgeten till att betala prenumerationsavgifter. Individer som inte har någon som betalar prenumerationskostnaderna åt dem får betala en engångskostnad för att hyra eller köpa enskilda artiklar.

Hybridtidskrifter är prenumerationstidskrifter som erbjuder möjligheten att publicera med öppen tillgång. Då tar de både betalt både av det prenumererande lärosätet och av den som vill göra sin artikel öppet tillgänglig. Hybridtidskrifter har fått mycket kritik för att de "dubbeldippar" - d.v.s. får betalt av både läsare och författare.

Offsetavtal är en modell där lärosäten (i Sverige genom organisationen Bibsam) förhandsbetalar för att få publicera artiklar med öppen tillgång. Det kostar då inget för den enskilda forskaren. Offsetavtal kan gälla både öppet tillgängliga tidskrifter och hybridtidskrifter.

Parallellpublicering - gör dina låsta artiklar tillgängliga

Många förlag tillåter att även de författare som inte betalat för öppen tillgång gör sina artiklar tillgängliga i fulltext genom parallellpublicering eller grön öppen tillgång. Det innebär att artikeln görs tillgänglig i en lärosätesdatabas som DiVA eller ett ämnesrepositorium som PubMed Central eller arXiv. På Högskolan i Borås uppmuntras alla parallellpublicera de artiklar som inte publicerats med öppen tillgång, då detta hjälper högskolans forskning få större spridning och bli tillgängliga för alla.

Parallellpublicering brukar bli tillåtet efter ett embargo - en väntetid på minst sex och upp till 48 månader. Det brukar inte vara så att författarna för använda tidskriftens färdiga PDF, utan man måsta använda den version (i Word eller PDF) som skickades in och blev godkänd för publicering. Låt inte dina artiklar förbli inlåsta - kontakta Signe Wulund för hjälp med parallellpublicering!

Mot en öppen framtid

Tillsammans med många av de stora forskningsfinansiärerna arbetar EU för att alla publikationer som mynnar ur forskning de har bekostat ska vara öppet tillgängliga för alla. Initiativet Plan S handlar om vilka regler och riktlinjer som ska gälla för forskare och förlag. Som ett första steg i den planen kommer alla forskningsfinansiärer som skrivit på Plan S att begära att alla som får forskningsanslag av dem efter den 1/1 2021 publicerar sina artiklar med antingen gyllene eller grön öppen tillgång omedelbart vid publicering. Detta ska inte behöva falla på de enskilda författarna, utan ska bekostas av särskilda medel.

Läs mer på Plan S webbplats.