Låneregler

För att bli låntagare vid biblioteket på Högskolan i Borås måste följande låneregler godkännas. Lånereglerna kan komma att ändras, varpå denna förändring aviseras på bibliotekets webbsida där aktuella låneregler alltid finns att ta del av. Som låntagare ansvarar du för att hålla dig informerad och följa gällande regler.

Allmänt om biblioteket

 • Samlingarna består av olika sorters material.
 • Lånevillkoren för hur materialet i samlingarna får lånas varierar beroende på materialtyp samt låntagarkategori.
 • Bibliotekets lånevillkoröppettideradresser och priser anslås på webbsidan.

Bibliotekskonto

 • För att få bibliotekskonto måste giltig fotolegitimation uppvisas. Student eller anställd vid annat lärosäte skall även uppvisa campuskort eller liknande.
 • Bibliotekskontot är personligt. Innehavaren är ansvarig för allt som lånas på det, även ekonomiskt.
 • Student eller anställd vid Högskolan i Borås är berättigade till lokala lån och fjärrlån. 
 • Student eller anställd vid annat lärosäte är berättigade till lokala lån och fjärrlån.
 • Person som inte är ansluten till något lärosäte och har fyllt 16 år är berättigad till lokala lån, med undantag av böcker som är kurslitteratur på Högskolan i Borås.
 • Person under 18 år måste ha målsmans godkännande via avsedd blankett (PDF), för att skapa ett bibliotekskonto.
 • För student eller anställd vid Högskolan i Borås kopplas lånekontot till användarkontot på högskolan med tillhörande passertagg, som används som lånekort. Förlust av passertagg skall omgående anmälas till biblioteket.
 • Det är låntagarens ansvar att se till att biblioteket har tillgång till korrekta adressuppgifter, gäller såväl postadress som e-postadress. För student eller anställd vid Högskolan i Borås hämtas adressuppgifter från högskolans centrala system.

Lånetider, omlån och reservationer

 • Låntagare är skyldig att återlämna lånat material senast vid lånetidens slut.
 • Inga nya lån tillåts om låntagaren har ett försenat lån där materialet är reserverat av annan låntagare.
 • Om det inte finns några reservationer förnyas ett lån automatiskt, såvida den maximala lånetiden inte uppnåtts.
 • Om ett automatiskt omlån inte är möjligt skickas en påminnelse via e-post om att materialet ska återlämnas.
 • Om ingen reserverat materialet när maximal lånetid uppnåtts går det att göra ett nytt lån på materialet. Det kräver dock att låntagaren kommer till biblioteket med materialet.
 • Reserverat material ställs på anvisad hylla i biblioteket uppställt på låntagarens för- och efternamn, för avhämtning och utlån.

Fjärrlån – Lån från andra bibliotek

 • Biblioteket förmedlar lån från svenska och utländska bibliotek och arkiv under förutsättning att materialet inte finns i bibliotekets samlingar.
 • För studenter som beställer artikelkopior utgår en avgift.
 • För inlånat material gäller det långivande bibliotekets bestämmelser.

Förseningsavgifter, krav och fakturor

 • Material som inte återlämnas i tid krävs in av biblioteket via e-post.
 • Lånekontot spärras om låntagaren har en skuld på 100 kronor eller mer.
 • Material som är mer än 14 dagar sena faktureras. Detta gäller även fjärrlån från andra bibliotek.
 • Fakturan består av förseningsavgifter, ersättningsavgift samt hanteringskostnad per bok.
 • Om det utlånade materialet återlämnas efter det att faktura skickats ut stryks ersättningsavgiften, men hanteringskostnad och förseningsavgifter skall ändå betalas.
 • Fakturerade skulder skall alltid betalas mot fakturan, d.v.s. till bibliotekets bankgiro.
 • Om det fakturerade materialet återlämnas efter att betalning mot faktura har skett kan låntagaren ansöka om att få tillbaka ersättningsavgiften för materialet. Däremot återbetalas inte förseningsavgift eller hanteringskostnad.
 • Obetalda skulder lämnas till inkasso.

Sekretessbestämmelser

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt § 3 kapitel 40 i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar.

Hantering av personuppgifter 

Alla som vill bli låntagare på biblioteket vid Högskolan i Borås måste lämna vissa uppgifter om sig själva. Uppgifterna biblioteket behöver samla in är namn, personnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress. Uppgifterna kommer att användas för att hantera de lån du gör på biblioteket, inklusive eventuella förseningsavgifter.

Uppgifterna kommer att vara åtkomliga för bibliotekets personal. I händelse av fakturering av förseningsavgifter, kommer även högskolans ekonomiavdelning ges tillgång till uppgifterna. Vid utebliven betalning av faktura kommer uppgifterna lämnas vidare till upphandlat inkassoföretag. Vid händelse av förändringar i lånereglerna eller andra större förändringar som berör låntagarna kan e-postadresserna komma att användas i ett externt system för e-postutskick. 

Uppgifterna kommer att raderas när låntagaren inte längre anses vara aktiv.

Låntagaren kan när som helst meddela att vederbörande inte vill vara låntagare längre. Bibliotekskontot kommer då raderas, förutsatt att inga aktiva lån eller avgifter finns hos biblioteket.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för den aktuella behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (e) i dataskyddsförordningen.

Som låntagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Mer information om dessa finns på högskolans webbplats.

Med reservation för eventuella ändringar.