Biblioteket i siffror

Här presenteras statistik för 2021.

Område Antal
Fasta läsplatser 32
Sittplatser totalt 571
Publika persondatorer 162
Öppethållande timmar / vecka 68
Besökare (per år) 53 162
Besökare på webben (IP-besök) 145 231
Totalt bestånd (tryckt) 117 369
Förvärv under året (tryckt) 2 405
Tillväxt (tryckt) 212
Tryckta tidskrifter 198
Elektroniska tidskrifter 69 500
Tidningar (tryckta) 5
E-böcker 416 700
Betaldatabaser 101
Sökningar i Primo (discoverysystem) 631 499
Utlån totalt inklusive omlån 89 604
Fjärrlån inlån 248
Fjärrlån utlån 2 279
Undervisning informationssökning (timmar) 339
Personal totalt personer 23
Personal årsman 22,93
Bibliotekarier 22
Biblioteksassistenter 1,5
Övrig personal årsman (studenter) 2

 

Kungliga biblioteket har en webbplats som heter Biblioteksstatistik. Där finns det möjlighet att ta fram rapporter för alla offentligt finansierade bibliotek som har rapporterat in statistik.