Biblioteket i siffror

Här presenteras statistik för 2019.

Område Antal
Fasta läsplatser 32
Sittplatser totalt 688
Publika persondatorer 162
Öppethållande timmar / vecka 68
Besökare (per år) 249 273
Besökare på webben (IP-besök) 239 280
Totalt bestånd (tryckt) 116 325
Förvärv under året (tryckt) 2 583
Tillväxt (tryckt) 300
Tryckta tidskrifter 296
Elektroniska tidskrifter 50 400
Tidningar (tryckta) 5
E-böcker 355 500
Betaldatabaser 94
Sökningar i Primo (discoverysystem) 532 369
Utlån totalt inklusive omlån 92 018
Fjärrlån inlån 522
Fjärrlån utlån 1 925
Undervisning informationssökning (timmar) 386
Personal totalt personer 23
Personal årsman 22,93
Bibliotekarier 22
Biblioteksassistenter 1,5
Övrig personal årsman (studenter) 2

 

Kungliga biblioteket har en webbplats som heter Biblioteksstatistik. Där finns det möjlighet att ta fram rapporter för alla offentligt finansierade bibliotek som har rapporterat in statistik.