Biblioteket i siffror

Här presenteras statistik för 2022.

Område Antal
Fasta läsplatser 32
Sittplatser totalt 571
Publika persondatorer 162
Öppethållande timmar / vecka 68
Besökare (per år) 128 121
Besökare på webben (IP-besök) 129 064
Totalt bestånd (tryckt) 117 369
Förvärv under året (tryckt) 2 271
Tillväxt (tryckt) 212
Tryckta tidskrifter 180
Elektroniska tidskrifter 70 154
Tidningar (tryckta) 5
E-böcker 498 268
Betaldatabaser 102
Sökningar i Primo (discoverysystem) 696 465
Utlån totalt inklusive omlån 101 812
Fjärrlån inlån 265
Fjärrlån utlån 1 877
Undervisning informationssökning (timmar) 289
Personal totalt personer 23
Personal årsman 24
Bibliotekarier 18
Biblioteksassistenter 1
Övrig personal årsman (studenter) 2

 

Kungliga biblioteket har en webbplats som heter Biblioteksstatistik. Där finns det möjlighet att ta fram rapporter för alla offentligt finansierade bibliotek som har rapporterat in statistik.