Bibliotekets uppdrag

Bibliotekets huvudsakliga uppgift är att genom sitt uppdrag stödja vetenskaplig forskning och utveckling, undervisning och högre studier vid högskolan. Målgrupper är i första hand högskolans studenter, forskare och personal men vissa av bibliotekets tjänster erbjuds även till andra bibliotek, studenter från andra lärosäten och allmänheten. Grundförutsättningarna för bibliotekets verksamhet är kompetenta medarbetare, tillgång till relevant informationsförsörjning och användarvänliga, funktionella system. Biblioteket ger alla likvärdig service och bemötande.

Enligt Verksamhetsstödets organisations- och beslutsordning (ny version beslutas i början av 2022) har bibliotekschefen vidare specifikt ansvar för det IKT-pedagogiska stödet vid högskolan samt för samordning av EduTechs aktiviteter.

Till stöd för bibliotekschefen finns ett biblioteksråd som sammanträder 3-4 ggr/år med prorektor som ordförande (dnr 74-15).

Bibliotekets uppdrag är kopplat till följande sex områden:

Informationsresurser

Biblioteket tillhandahåller fysiska och digitala samlingar som tillgodoser informationsbehoven för den forskning och utbildning som bedrivs vid högskolan. Urvalet av informationsresurser ska ske i nära samarbete med högskolans kärnverksamheter.

Det fysiska biblioteket

Biblioteket erbjuder ändamålsenliga och attraktiva lokaler som inbjuder till lärande. Biblioteket ska vara tillgängligt för alla och ge ett professionellt bemötande.

Det digitala biblioteket

Biblioteket erbjuder ändamålsenliga tekniska lösningar så att användare enkelt och säkert kan söka, och få tag på, de informationsresurser de behöver. Möjlighet finns att kommunicera med biblioteket via digitala kanaler.

Utbildning och handledning

Biblioteket bedriver systematisk och integrerad undervisning i informationssökning i programutbildningar och kurser. Dessutom erbjuds utbildningsinsatser riktade mot forskarstuderande och forskare. Biblioteket erbjuder stöd och handledning i informationskompetenser till studenter, forskarstuderande och forskare. Språkhandledning och stöd i akademiskt skrivande erbjuds till högskolans studenter.

Publicering

Biblioteket erbjuder stöd i publiceringsfrågor, hantering av forskningsdata samt frågor om öppen tillgång. Dessutom ansvarar biblioteket för högskolans publikationsdatabas, i vilken studenters och forskares publikationer registreras.

IKT-pedagogiskt stöd och samordning av EduTech

Enligt beslut av rektor dnr 368-21. Verksamheten är under uppbyggnad med den övergripande inriktningen för EduTech-team att samordna och utveckla digitalt stöd med lärandet i fokus. Arbetet ska bedrivas i nära samverkan med Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning samt med akademiernas samordnare för utbildnings- och kvalitetsfrågor