Bedömningskriterier för CVS forskningsstöd

1) Relevans i relation till CVS fokusområden alternativt utlysningens särskilda tema (1–5)

 • I vilken grad har projektet fokus på de fokusområden som CVS har till uppgift att analysera?

Alternativt:

 • I vilken grad har projektet fokus på de forskningsteman som CVS efterfrågar i utlysningstexten?

2) Relevans i relation till CVS verksamhetsområde (1–5)

 • I vilken grad har projektet fokus på ”de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför avseende styrning, organisering och ledning?”
 • I vilken grad är projektet tillräckligt ”högskoleövergripande” och ”tvärvetenskapligt”?
 • Vilken potential har projektet att bidra till CVS mål om ”en kunskapsutveckling som kan påverka och förändra framtiden i riktning mot ett socialt hållbart välfärdssamhälle”?

3) Vetenskaplig kvalitet och originalitet (1–5)

 • I vilken grad är det övergripande forskningsproblemet klart och tydligt beskrivet?
 • I vilken grad är projektplanen tillräckligt tydlig och klar vad gäller:
  a) projektets syfte?
  b) de frågor som ska besvaras?
  c) vad som ska göras (metod) och när (tidsplan)?
  d) hur datamaterial ska tolkas i relation till teori och tidigare forskning?
 • Vilken potential har projektet att
  a) anlägga nya perspektiv på området som ska studeras?
  b) öka kunskapen inom detta område?

4) Genomförande (1–5)

 • I vilken grad är planen för genomförande realistisk (t.ex. uppgiftens omfång i relation till tid och budget)?
 • I vilken grad tar projektet tillräcklig hänsyn till såväl vetenskaplig som populärvetenskaplig spridning av resultat?

5) Samhällsrelevans (1–5)

 • I vilken grad kan projektets resultat få samhällelig betydelse?

6) Externa samarbetspartners (1–5)

 • I vilken grad är externa samarbetspartners till gagn för projektet och för att uppfylla dess syfte(n)? (väg även in eventuell medfinansiering i tid eller pengar som kan gagna forskningen)

7) Forskargruppens kompetens (1–5)

 • I vilken grad har projektgruppen tillräckliga meriter inom området för att kunna utföra forskningsuppgiften?

8) Sammanfattande omdöme av ansökans kvalitet (1–5)

Detta kriterium är en sammanfattande bedömning av hela ansökan vilket inte nödvändigtvis är ett medelvärde av ovan, t.ex. kan bedömningskriterium 1, 2 och 3 väga tyngre än övriga kriterier.