PreHospens vision

PreHospen – Centrum för prehospital forskning

– samverkan för bättre prehospital akutsjukvård

PreHospen – Centrum för prehospital forskning är från och med 2015 en av sex centrumbildningar vid Högskolan i Borås. Här bedrivs tvärvetenskaplig forskning som bland annat integrerar vårdvetenskap, medicin, medicinsk teknik och informatik inom verksamheterna larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Målsättningen är att öka kunskapstillväxten inom det prehospitala området så att den tidiga vården av sjuka, skadade och lidande människor förbättras. Ytterst ska forskningen innebära flera vinster, till nytta för både patienten, närstående, vårdaren, samhället samt för hälso- och sjukvården. Detta innebär att framgångsrik forskning utvecklar vården vilket resulterar i hälsoekonomiska vinster och en besparing för samhället.

Genom innovativ samverkan mellan vetenskap och profession skapas kreativa möten mellan akademiker och vårdare. Konkreta vårdfrågor blir till projekt. Stora projekt kan i sin tur utvecklas till forskningsprojekt. På så sätt blir forskningen professionsanknuten och med en tydlig koppling till patienters och närståendes behov i den prehospital kontexten.

Forskning vid PreHospen görs utifrån såväl patienters, närståendes och vårdares perspektiv. Patientsäkerhet och ambulansregister är aktuella forskningsområden. Vidare bedrivs sedan många år tillbaka strategisk forskning inom områdena bedömning och beslutsstöd för prehospital akutsjukvård, dokumentation samt vårdarnas arbetsmiljö. Andra viktiga områden är inriktade på hur de strukturella förändringarna i vården förutsätter samverkan mellan ambulanssjukvård, primärvård och kommunal vård. Slutligen bedrivs forskning kring vårdetiska problem, bedömningar och prioriteringar.

Det prehospitala vårdområdet utvecklas även genom PreHospens strategi att inkludera magister- och masterstudenter i pågående forskningsprojekt samt stimulera specialistutbildade ambulanssjuksköterskor till att kombinerar forskning och praktiskt vårdarbete.